Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Управление и развитие на човешките ресурси - ДО


Квалификация: мениджър по управление и развитие на човешките ресурси

За програмата на обучение

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на професионалните стандарти по управление и развитие на човешките ресурси на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), на международните стандарти за управление на човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK и Европейската и Национална квалификационна рамка.

Програмата се предлага на български и на английски език.

Обучението е структурирано в тематични области, които обхващат стратегическата роля на човешките ресурси и осигуряването на персонал, новите роли на мениджъра по ЧР като коуч, ментор и консултант, дейности по обучение и кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала, управление на организацията и промяната, управление на знанията, информацията за човешкия капитал и стимулиране на креативност, иновативност и предприемачество в организацията.

Програмата е структурирана в четири семестъра: един подготвителен модул и три основни семестъра.

Подготвителният модул обучава по стратегии и политики за планиране и управление на ЧР, процесите по набиране, подбор и задържане на персонала, видове интервюта в управлението на човешките ресурси, професионални стандарти за управление на човешките ресурси, центрове за оценяване и развитие, коучинг, менторство и консултиране, добрите практики в управлението на човешките ресурси в бизнес контекста; дава знания и развива умения за осигуряване, обучение и кариерно развитие на персонала. В първи основен семестър се разглеждат трудовоправните аспекти в УЧР, управление на изпълнението на дейността, системи за възнаграждение и компенсация, здравословни и безопасни условия на труд, пенсионно осигуряване. Във втори семестър се обръща внимание на ЧР в международен контекст в условията на глобализация и непрекъсната промяна, лидерство в организацията, фирмена и национална култура, управление на качеството, управление на проекти. Трети семестър обръща внимание на работодателската марка като средство за привличане и задържане на таланти, условията за развитие на таланти, стимулиране на креативността, иновациите и предприемачеството; ролята на информационните технологии и управление на знанието. Програмата обръща специално внимание на ролята на ученето през целия живот и създаване на навици и умения за непрекъснато професионално развитие чрез Практикум "Продължаващо професионално развитие".

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от професионално направление "Администрация и управление".

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси
Подбор и оценяване на таланти
Учене и развитие в организацията
Управление на кариерата
Коучинг, менторство и консултиране
Центрове за оценяване и развитие на ЧР
Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси
Проект: Осигуряване на таланти и планиране на работна сила
Самостоятелна работа: Кариерно развитие
Практика: Непрекъснато професионално развитие - I част
Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР
Проект: Техники за интервюиране
Семинар: Личностна ефективност
Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда


Първа година
Управление на изпълнението на дейността
Системи за възнаграждение и компенсация
Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд
Системи за пенсионно осигуряване
Управление на различията и политика за равните възможности за труд
Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики
Трудови правоотношения и взаимоотношения със служители
Групов проект: Оценка на индивидуалното изпълнение
Самостоятелна работа: Ефективност и възнаграждения
Самостоятелна работа: Трудово-правни взаимоотношения
Самостоятелна работа: Здравословни и безопасни условия на труд
Самостоятелна работа: Системи за пенсионно осигуряване
Самостоятелна работа: Управление на различията и политика за равните възможности за труд
Практика: Продължаващо професионално развитие - II част
Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси
Лидерство и организационна култура
Управление на проекти
Управление на качеството и стандарти
Етика и корпоративна социална отговорност
Човешката страна на бизнеса
Самостоятелна работа: Международни аспекти и глобализация
Проект: Управление на промяната
Самостоятелна работа: Развитие на лидерски умения
Проект: Разработване на проект
Практика: Продължаващо професионално развитие - III част
Самостоятелна работа: Фирмена култура
Семинар: Стандарти и системи за качество


Втора година
Управление на таланти. Работодателската марка
Работа с емоции. Управление на емоциите
Иновации и креативност в организацията
Управление на знанието и информацията за човешкия капитал
Методи за изследване в областта на УЧР
Организационен анализ, дизайн и развитие
Предприемачество в организацията и човешките ресурси
Стаж


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Самоуправление
Управленски контрол
Мисия, ценности, етика в организацията
Управление на очакванията на заинтересованите страни
Финансови рамки
Работа с бюджети
Управление на маркетинга
Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра
Самостоятелна работа: Управлението в организацията
Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация
Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти
Семинар: Разходи и финансови решения
Проект: Разработване на бизнес план
Семинар: Ресурсите на мениджъра

 

поръчай