Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Туризъм” модул „Управление на туризма“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Управление на туризма

Въпрос 1. Изисквания, критерии, показатели и методи за оценка на качеството на туристическия продукт.

Въпрос 2. Конкурентоспособност и конкурентно предимство. Изисквания, критерии и показатели за оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт.

Въпрос 3. Стратегическо управление на туризма: подходи и методология на стратегическото управление на туризма; структура на стратегическото управление на туризма; процес на стратегическо управление на туризма

Въпрос 4. Правна рамка и субекти на управление на туризма: нормативна база на туризма; институционални структури в туризма; стопански субекти на управление в туризма

Въпрос 5. Функционални стратегии в туризма: маркетингова стратегия в туризма; продуктови стратегии; стратегически подходи в управлението на финансите и човешките ресурси

Въпрос 6. Състояние и развитие на развлекателната индустрия. Управление на развлекателната индустрия.

Въпрос 7. Рекреация чрез въображението (реимаджинейшън) в туризма

Въпрос 8. Място на бизнес плана в системата от планове на туристическата фирма. Съдържание на бизнес плана. Видове планове на туристическата дейност. Предназначение и обхват на бизнес плана. Взаимна връзка и обусловеност между структурни елементи.

Въпрос 9. SWOT анализ. Анализ и оценка на външната бизнес среда. Характеристика на външната бизнес среда. Методи за оценка и прогнозиране. Анализ и оценка на вътрешната среда. Подходи за идентифициране на вътрешните фактори. Методи за оценка.

Въпрос 10. Прогнозиране на продажбите. Основни предпоставки при прогнозиране на продажбите на хотелиерски услуги, на кухненска продукция и готови купени стоки. Ценова политика на туристическа фирма.

Въпрос 11. Териториално-устройствено планиране и туристическо райониране – нива, програми, проекти. Управление на курортите – видове, проектиране, режим на експлоатация.

Въпрос 12. Анализ на отрасъла и конкурентите. Анализ на отрасловата структура. Анализ и профилиране на конкурентите. Стратегически групи и позициониране. Определяне на конкурентната позиция. Информационно осигуряване на анализа. Анализ на маркетинговите разходи Маркетингови стратегии

Въпрос 13. Моделът на петте сили на М. Портър и приложението му в управлението на туристическа фирма (хотел, ресторант, бар, туроператорска агенция). Методи за оценка на ефективното управление на туристическа фирма.

Въпрос 14. Възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм. Организация на дейностите при алтернативните видове туризъм Разработване на продукти за алтернативен туризъм.

Въпрос 15. Видове франчайзинг. Форми на франчайзинга. Класификация на лизинга. Форми на лизингово финансиране. Характеристики на франчайзинговите операции.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект въпроси за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай