Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Управление на националната и регионална сигурност - ДО“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Управление на националната и регионална сигурност - ДО

Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
1.1. Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
1.2. Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
1.3. Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на aмалката държава.

Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
2.1. Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност - обхват на дейностите в различните исторически периоди.
2.2. Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.
2.3. Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

Тема 3. Аспекти на сигурността.
3.1. Етнонационални аспекти на сигурността - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Икономическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
3.2. Екологическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Демографска сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
3.3. Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата.

Тема 4. Теория и история на гражданско военните отношения.
4.1. Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.
4.2. Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха.
4.3. Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

Тема 5. Национална идея и държавност в българското историческо наследство.
5.1. Понятие за културно наследство. Структура на културното наследство
5.2. "Културно влияние" или "културно взаимодействие". Национална култура в контекст. Проблемът "свой - чужд"
5.3. Визуалното културно наследство като основен маркер за национален идентитет. Национализъм и национален нихилизъм в изучаването и пропагандирането на културното наследство. Нормативна база за опазване на културното наследство

Тема 6. Разузнавателен анализ.
6.1. Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;
6.2. Методология на информационно-аналитичната дейност;
6.3. Анализ на явни източници.

Тема 7. Човешка сигурност.
7.1. Защита правата на човека като теоретичен проблем на обществените науки.
7.2. Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.
7.3. Правата на човека, международните организации и геополитическите предизвикателства на XXІ в.

Тема 8. Информационни технологии за управление при риск
8.1. Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
8.2. Роля на ИТ в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
8.3. Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

Тема 9. Психология и сигурност
9.1. Предмет на психологията на сигурността. Емпирична психология срещу философска психология. Авторефлексивна феноменология срещу обективни експликации. Принципът на изоморфност. Принципът за количественост. Принципът за вероятностност на оценяването.
9.2. Индивидуална регулация на поведението. Ролята на темперамента и емоциите. Потребности, мотиви, ценности. Аз-регулация на индивидуалното поведение. Ролята на ситуацията и контрагента. Поведенчески стереотипи.
9.3. Психология на малката група. Социално-психологическа динамика. Социален статус, социална роля, социални очаквания, социални норми. Сплотеност на групата. Екипна съвместимост. Психология на социалните множества. Масова психология. Типология на социалните множества.. Тълпа, паника, слухове. Структура на социалното множество. Управление на социалните множества.
9.4. Психология на сигурността на персонала. Подбор на п персонала. Мотивация на персонала. Интегритет. Израстване в кариерата. Корпоративни девиации. Лидерство и управление на персонала.

Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.
10.1. Управление на системите за сигурност;
10.2. Среда на управление в сигурността;
10.3. Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализация: Вътрешна сигурност.

Тема 1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
2.1. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност. 2.2. Анализ на компонентите сигурност/несигурност в условията на нашата страна.
2.3. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.

Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
3.1. Задачи на системата за корпоративна сигурност
3.2. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност.
3.3. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
4.1. Видове разузнаване. Държавни и частни разузнавания.
4.2. Система за контраразузнавателно обезпечаване лоялността към корпорацията.
4.3. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

Тема 4. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
5.1. Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол.
5.2. Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;
5.3. Външно наблюдение – същност, методология, управление.

Тема 5. Основи на контраразузнаването.
6.1. Място и роля на контраразузнаването в системата за национална сигурност. Контраразузнавателни практики в корпоративнната сигурност.
6.2. Контраразузнаването като дейност. Способи за събиране на оперативна разузнавателна информация. Оперативно неутрализиране на обекти на контраразузнаването.
6.3. Среда за сигурност. Оперативната обстановка като контраразузнавателна категория. Контраразузнавателен анализ и оценка. Оперативни дела в контраразузнаването. Секретни сътрудници в контраразузнаването и организация на работата с тях. Специални разузнавателни средства/СРС/ и използването им в контраразузнаването.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Списък на препоръчителната литература

Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
1.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
1.2. Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
1.3. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
1.4. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
2.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
2.2. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
2.3. Николай Слатински. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С. ВИ. 2011.

Тема 3. Аспекти на сигурността.
3.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
3.2. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
3.3. Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. С. УИ. 2008.
3.4. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

Тема 4. Теория и история на гражданско военните отношения.
4.1. Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г. .
4.2. Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..
4.3. М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5.
4.4. С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г. .
4.5. Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. .
4.6. Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г. .
4.7. Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г. .

Тема 5. Национална идея и държавност в българското историческо наследство
5.1. Бочков, Пламен. 1999: Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 25, 1999, № 4, 36-44.
5.2. Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ).
5.3. Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.
5.4. Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г.
5.5. Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

Тема 6. Разузнавателен анализ
6.1. Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
6.2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

Тема 7. Човешка сигурност.
7.1. Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.
7.2. Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.
7.3. Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.
7.4. И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005
7.5. Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006
7.6. Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006
7.7. В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005
7.8. Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000
7.9. Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, №
7.10. Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,

Тема 8. Информационни технологии за управление при риск
8.1. Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
8.2. Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
8.3. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
8.4. Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
8.5. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

Тема 9. Психология и сигурност
9.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.
9.2. Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ
9.3. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
9.4. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.
9.5. Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.
9.6. Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.
10.1. Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
10.2. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
10.3. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.

Специализация: Вътрешна сигурност
Тема 1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
1.1. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
1.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
1.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.

Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
2.1. Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
2.2. Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.
2.3. Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
3.1. Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
3.2. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000. ; Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
3.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000г.; Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С., 2002. ; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997г.

Тема 4. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
4.1. Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
4.2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

Тема 5. Основи на контраразузнаването
5.1. Конституция на Република България; Закон за ДАНС; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили;
5.2. Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
5.3. Джонев, С., Социална психология, т.2, София, 1996
5.4. Долгова, А.И., Терроризм и организованная преступность// Организованый терроризм и организованная преступность, М., 2002
5.5. Лок, Джонсън, Тайнните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят, София, ЛИК, 2004
5.6. Май, Клаус Рюдигер, Тайни съюзи, София, ИК БАРД, 2009
5.7. Моджорян, Л.А., Терроризм и национально – освободительние движения, Государство и право, 1983, 3.
5.8. Попов, Х., Тероризмът – психологически корени, последствия и интервенции, София, 2005
5.9 Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, Москва, РАГС, 2005.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай