Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Политически науки“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Обща част Политически науки

1. Политика и политическа наука: Дефиниция на политиката. Критерии за политическото. Политическите функции. Политологията – социална и хуманитарна наука. Етапи в развитието на политическата мисъл. Политическа наука и политическа практика.
Препоръчителна литература:
• Баджаков, М., Политика, Благоевград, 2002.
• Иванов, Д., Властта. Философско-исторически анализ.С.1985. Второ издание 1994 г.
• Тодоров А. , Елементи на политиката: трактат върху политическото, София, НБУ, 2012
• Тодоров, Ан., Модерната политическа мисъл, С., Издателство на Нов Български Университет: 2001
• Фотев Г. , Граници на политиката, С.2003.
• Янков Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни, С., 2010 г.

2. Властта: дефиниции и характеристики в различните теоретични школи. Основи на властта. Измерения и легитимност на властта. Власт, влияние и авторитет. Лидери и лидерски стилове. Елити и лидерство. Разделение на властите. Власт, лидерство и елити при преход към демокрация.
Препоръчителна литература:
• Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002. с.8-11, 35-38;
• Гълбрайт, Дж. К.,Анатомия на властта, С.1993
• Дайнов, Е., Политическият дебат и перходът в България, С., 2000
• Иванов, Д., Властта. Философско-исторически анализ.С.1985. Второ издание 1994 г.
• Иванов, Д., Американското понятие за власт, София, 1999 г.
• Морис Дюверже. Социология на политиката. София. 1999
• Макс Вебер. Ученият и политикът. София. 1996
• Семов, М., Теория на политиката, С, .2000
• Тодоров, Ан. Граждани, партии, избори. България 1879-2009, С., 2010
• Тодоров А. , Елементи на политиката: трактат върху политическото, С., НБУ, 2012
• Фотев Г. , Граници на политиката. С., 2003.
• Mughan Anthony, Samuel C. Patterson. “Political Leadership in democratic Societies”, 1992
• Elgie Robert, "Political leadership in Liberal Democracies", 1995

3. Политическата система: структура, елементи и публична среда. Политическите институции. Политическите режими – типология и основни характеристики. Стабилност и промяна на политическата система. Политическите партии. Кливиджите и формирането на партийните структури.
Препоръчителна литература:
• Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, С.1993
• Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002.
• Бобио, Н., Бъдещето на демокрацията, С. 1995
• Ганев, В., Демокрация. Същност и основни начала. С.1946
• Дал, Р., За демокрацията, С.1999
• Дюверже, М., Социология на политиката, С.1999
• Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С.1997
• Карасимеонов, Г. и др., Политика и политически институции. С.2004
• Семов, М., Теория на политиката, С.2000,
• Танев, Т., Гражданската култура, София 2004
• Тодоров А. , Елементи на политиката: трактат върху политическото. София, НБУ, 2012
• Тодоров, А. Граждани, партии, избори. България 1879-2009, София, 2010
• Фотев Г. , Граници на политиката, С.2003.
• Heywood, A., Politics, Maсmillan Press, London 1997

4. Държавата: произход на държавата като политическо общество. Еволюция на понятието за държава. Характеристика и развитие на модерната държава. Основните функции на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Държавата и гражданското общество: понятие, характеристики и институции.
Препоръчителна литература:
• Карасимеонов, Г. и др., Политика и политически институции. С.2004,с.
• Кийн, Дж., Гражданското общество, ЛИК, С., 1998
• Михайлова, Е., Парламентаризъм и правова държава в България. Принципи и практики, НБУ, София, 2004.
• Проданов, В., Гражданското общество и глобалният капитализъ, С. 2003
• Семов, М., Теория на политиката, С.2000, с.345-360
• Тодоров А. , Елементи на политиката: трактат върху политическото, София, НБУ, 2012
• Тодоров, А. Граждани, партии, избори. България 1879-2009, С., 2010
• Херцог, Р., Държавата през ранните времена, С., Лик, 1997
• Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи „Метерних” и „Реалполитик”, С., НБУ, 2012
• Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, София, „ЛИК”, 2002
• Янков, Г. и др., Политология, С., 2001
• Heywood, A., Politics, Maсmillan Press, London 1997
• Mellor, R., Nation, State and Territory, London, 1989.

5. Политическите идеологии: поява и функции. Основни етапи в развитието на политическите идеологии. Консерватизъм, либерализъм и социализъм. Тоталитарните идеологии на ХХ век – комунизъм, националсоциализъм и фашизъм. Национализъм, фундаментализъм и популизъм в ХХI в.
Препоръчителна литература:
• Баджаков, М., Политика. Основи на политиката, Благоевградq 2002
• Бентон, Ф., Консерватизмът, Панорама, С.1992
• Тодоров А. , Елементи на политиката: трактат върху политическото. София, НБУ, 2012
• Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред, Панорама, 1992, № 1-2, с. 59-70
• Хайек, Фр., Пътят към робството, В: Консерватизмът, т. 1, С., Център за социални практики, 1999, с. 471-532
• Цветков, Пл., Светът на мегамитовете, Издателство на НБУ, София, 2008 г.
• Heywood, A., Politics, MсMillan Press, London 1997

6. Политическата комуникация: Комуникацията и политиката: Информационното общество и масовата комуникация – същност и компоненти. Медиите и демокрацията. Нови медии и медийни модели. Политическа пропаганда и PR.
Препоръчителна литература:
• Кийн, Дж., Медии и демокрация, ЛИК,София 1999 г.
• Хабермас, Ю., Структурни измерения на публичността, С., 1998
• Чомски, Н., Медиите под контрол, С., 1994
• Habermas J., 'Hannah Arendt's. Communications Concept of Power', Social Research 1977, 44(1): 3–24
• Heywood, A., Politics, MсMillan Press, London 1997

7. Политическата култура: основни типове. Политическата социализация. Политическото поведение: определение и типология. Изборното поведение. Избирателните системи. Българските избори.
Препоръчителна литература:
• Баджаков, М., Политика. Основи на политиката. Благоевград. 2002.
• Дюверже, М., Социология на политиката, С.1999
• Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С.1997
• Карасимеонов, Г. и др., Политика и политически институции. С.2004
• Семов, М., Теория на политиката, С.2000,
• Танев, Т., Гражданската култура, София 2004
• Тодоров А. , Елементи на политиката: трактат върху политическото. София, НБУ, 2012
• Тодоров, А. Граждани, партии, избори. България 1879-2009, София, 2010
• Фотев Г. , Граници на политиката, С.2003.
• Heywood, A., Politics, Maсmillan Press, London 1997.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализирана част

А. Политология и публични политики
1. Политическото управление и публичната политика: Произход и същност на понятието публична политика. Секторни публични политики. Процес на публичната политика – видове политически актьори, политически общности и модели на политическо взаимодействие. Формиране на дневен ред, формулиране на политики и вземане на решения. Инструменти, прилагане, оценка и анализ на публичните политики.
Препоръчителна литература:
• Найденов, Н., Публика и политика, С., 2008
• Семов, М., Теория на политиката, С., 2000
• Танев Т. Анализ на публичните политики, Военно издателство, С. 2008.
• Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, С.,2008
• Томова Т. Наръчник за изработване на политики, програми, проекти, С. 2008
• Томова Т. Публичните политики, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С. 2003

2. Избор и осъществяване на регионални и местни политики. Същност, предмет и задачи на регионалната политика. Регионална политика на ЕС и процесът на планиране на регионалното развитие в България. Местна политика и управление – същност и особености на местното управление. Нормативна база на съвременното местно управление. Общински органи на изпълнителната власт. Централизация и децентрализация на съвременното управление и местното самоуправление– проблеми и перспективи в България.
Препоръчителна литература:
• Георгиев,Л., Регионална икономика. София, Нов български университет, 2009
• Георгиев,Л., Историческа перспектива на местното управление-годишник ЦПА 2010-2011 г.
• Георгиев,Л. Децентрализацията-разбирана и правена. Сп. Администрация.бр.2/2008
• Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006
• Миланов, Живко. Местно самоуправление. Юрис. Прес. С., 2001 г.
• Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София
• Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз
• Стефанова, Милена. Децентрализацията - болната тема на прехода в България. Сп. Градове и региони. Бр. 1, ноември 2011 г.

3. Парламентарна демокрация: принципи и функциониране. Парламентарната демокрация - дефиниране и принципи. Парламент, парламентаризъм, генезис на парламентарните форми, класификация и пълномощия (функции) на парламента. Парламентаризмът в развитите демокрации и Източна Европа. Европейски парламент.
Препоръчителна литература:
• Михайлова, Е., Парламентаризъм и правова държава в България. Принципи и практики, НБУ, София, 2004. 471
• Семов, М., Теория на политиката, С., 2000.
• Близнашки Георги, “Принципи на парламентарното управление”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1999.
• Елстър, Йон, “Процесът на създаване на конституции в Източна Европа: да се построи лодка в открито море”, сп. “Политически изследвания”, 3/96, стр. 269-292.
• Ръстоу, Данкуърт, “Приходи към демокрация. Към един динамичен модел”, сп. “Политически изследвания”, 1/96, с. 79-99.
• “Парламентаризъм и демокрация”, съставител Добрин Канев, Народно събрание. Отдел “Парламентарни изследвания”, София 1996.
• “Ролята на парламента за консолидиране на новите демокрации в Централна и Източна Европа. Съставител Добрин Канев. Издателство Народно събрание, Отдел “Парламентарни изследвания”, София, 1996.
• Христова, Катя, “Европейският парламент: Дългият път на демократизиране на институционалната система на ЕС”, сп. “Политически изследвания”, 4/96, с. 323-326.
• Харис, Джфри, “Преоткриването на съюза: Ролята на Европейския парламент в разширяването на Европа”, Народно събрание на Република България, 1996, Отдел “Парламентарни изследвания”.

4. Съвременният политически процес в България. Динамика и фактори на политическите промени след 1989 г. Представителност и легитимност на партийната система. Избори и изборни стратегии на партиите в прехода. Трансформация на елитите.
Препоръчителна литература:
• Дайнов, Е., Политическият дебат и преходът в България, С., 2000
• Семов М. Теория на политиката, С., 2000
• Тодоров, Ан. Граждани, партии, избори. България 1879-2009, София, 2010
• Фотев Г. , Граници на политиката, С., 2003.

5. Икономическа политика. Основни принципи на икономическата политика. Основни икономически теории – либерализъм, кейнсианство, монетаризъм. Основни елементи на икономическата политика: монетарна, бюджетна, фискална политика.
Препоръчителна литература:
• Горанов, Г., Политика и общество, С., 1990
• Танев, Т., Анализ на публичните политики, С., 2008

6. Социална политика. Модели на модерната социална държава. Социалната политика като публична политика: същност, роля, цели и инструменти. Възникване и еволюция на социалните програми. Модели социална държава. Криза и реформи на социалната политика.
Препоръчителна литература:
• Брайкова, Т., Модерните социални държави. Политиката на САЩ, Великобритания, Германия и Швеция, „А-З” LTD, С., 1998 г.
• Минков, Ж., Кризата на европейските социални модели – влиянието на постнационалната среда, в Годишник на Нов български университет, НБУ, София, 2010, стр. 262-326.
• Томова Т., Теория на социалната политика, Парадигма, С., 1999.
• Arts, W. and Gelissen, J., The three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the art report, in Journal of European Social Policy, Vol.12/ N.2/2002., SAGE Publications, 2002, pp. 137-158.
• Esping-Andersen G., The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990.
• Flora, P., and Heidenheimer, А. (eds.), The Development of Welfare States in Europe and America, London, 1981.
• Pierson, Ch., and Castles, F. G., (Eds.), The welfare state reader, Polity Press, Cambridge 2003.

7. Миграционна политика. Основни принципи. Миграцията в България.
Препоръчителна литература:
• Кръстева, А. (съст.) Имиграцията в България. София, 2005.
• Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция. София: НБУ, 2004.
• Кръстева, А. (съст.) Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006.
• GEDDES Andrew. The politics of migration and immigration in Europe. Londn: Sage, 2005.
• MEYERS Eytan. International immigration policy. Macmillan : Palgrave, 2004.
• WEBER Serge. Nouvelle Europe, nouvelles migrations. Frontières, intégration, mondialisation. Paris : Felin, 2007.

8. Нации и малцинства. Принципи на етническата политика. Политики към религиозните малцинства. Културните малцинства.
Препоръчителна литература:
• Кръстева, А. (Съставител), От етничност към миграция, Поредица: Миграционни и бежански изследвания. НБУ, С., 2004
• Иванова, Ев., Балканите: Съжителство на вековете. НБУ, С., 2005
• Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, С., 2002
• Weber, M., „The nation” in Nationalism, (ed.) Hutchinson, J. & Ant. Smith, Oxford New York, Oxford University Press, 1994

Б. Международни отношения
1. Международните отношения: понятие, типология. Възникване и развитие на системата на международните отношения. Основните понятия на системния подход: структура, елементи, стабилност и равновесие. Цели и функции на системата. Международните системи в модерното време: същност, хронология и характеристики на системата "Метерних", системата на реалполитик, полюсната система.
Препоръчителна литература:
• Доуърти Дж., Пфалцграф Р.Е. младши, Теории за межуднародните отношения. Т. 1 и 2. С., 2004
• Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І, София, изд. на Министерство на отбраната „Св. Георги Победоносец”, 1997
• Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София, 1998
• Кисинджър, Х., Дипломацията, С., 1997
• Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, С., Прагма, 1998
• Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи „Метерних” и „Реалполитик”, С., НБУ, 2012
• Bridge, F., R. Bullen, The Great Powers and the European State System 1815-1914, London, New York, 1980
• Burton, J., International Relations. A general theory, Cambridge, England: Cambridge University Press, 1965
• Waltz, K., International Structure, National Force and the Balance of World Power, Journal of International Affairs, XXI (2), 1967
• Waltz, K., Theory of International Politics, Reading, MA: Addison Wesley, 1979
• Knutsen, T. A history of International Relations theory, sec. ed. Manchester University Press, 1997.

2. Политическият реализъм. Основни принципи, понятия, автори (Ханс Моргентау, Раймон Арон). Неореализмът от 1980-те години (Кенет Уолц). Студената война – теоретично осмисляне от неореализма. Националният интерес и силата в международните отношения. Понятието за справедливата война (Майкъл Уолъс). Хуманитарните интервенции след 1990 г. Националната сигурност. Съвременните разбирания за националната сигурност.
Препоръчителна литература:
• Доуърти Дж., Пфалцграф Р.Е. младши, Теории за межуднародните отношения. Т. 1 и 2. С., 2004
• Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, Прагма, 1998
• Тодоров, Ан., Модерната политическа мисъл, С., 2001
• Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи „Метерних” и „Реалполитик”, С., НБУ, 2012
• Morgenthau H., Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York: Knopf; 4 ed (rev. and reset), 1967
• Waltz, K., International Structure, National Force and the Balance of World Power, Journal of International Affairs, XXI (2), 1967
• Waltz, K., Theory of International Politics, Reading, MA: Addison Wesley, 1979

3. Либералните школи в международните отношения. Политическият идеализъм на Удроу Уилсън. Транснационалистката школа в международните отношения. Новата роля на международното право и на ООН в международните отношения.
Препоръчителна литература:
• Доуърти Дж., Пфалцграф Р.Е. младши, Теории за межуднародните отношения. Т. 1 и 2. С., 2004
• Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, Прагма, 1998
• Тодоров, Ан., Модерната политическа мисъл, С., 2001
• Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи „Метерних” и „Реалполитик”, С., НБУ, 2012
• Knutsen, T. A history of International Relations theory, sec. ed. Manchester University Press, 1997.

4. Външната политика: основни понятия – субект и обект на външната политика. Национални интереси. Външнополитически цели, средства, приоритети и направления. Външнополитически курс и външнополитически процес: същност и основни характеристики.
Препоръчителна литература:
• Полк, У., Съседи и чужденци. Основи на външната политика, София, ЛИК, 2002
• Стефанов, Г., Външна политика. Дипломация. Въпроси на теорията и практиката., С., 1994
• Тодоров, Ан., Външнополитическите приоритети на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999,
• Чуков, Вл., Външна политика и идеи, С., 1999
• Frankel, J., The Making of Foreign Policy. An Analysis of Decision Making, Oxford, 1967
• Berridge, M., A Diplomacy: Theory and Practice, LeicesterU.P., 1997.

5. Външнополитическото решение: същност и характерни особености. Проблемна ситуация, ситуационен анализ. Теории и модели за изработване на външнополитическо решение. Типология на външнополитическите решения. Външнополитическо прогтозиране.
Препоръчителна литература:
• Стефанов, Г., Външнополитическото решение, С., 1989
• Стефанов, Г., Външна политика. Дипломация. Въпроси на теорията и практиката., С., 1994
• Чуков, Вл., Външна политика и идеи, С., 1999
• Frankel, J., The Making of Foreign Policy. An Analysis of Decision Making, Oxford, 1967
• Berridge, M., A Diplomacy: Theory and Practice, LeicesterU.P., 1997..

6. Съвременната международна система: Трансформацията на международната система след 1989 г. Варианти за развитие на постбиполярния свят – еднополюсен, многополюсен. Характеристики на еднополюсната система: новата роля на САЩ. Новата международна роля на Европейския съюз, Русия, Китай.
Препоръчителна литература:
• Кашлев, Юр., Международните отношения в началото на ХХІ век: как изглеждат видени от Москва, сп. Международни онтошения, бр.4, 1999, С., 9-20
• Кисинджър, Х., Години на промяна, С., 2000
• Кисинджър, Х., Политиката, С., 2002
• Михайлов, М., Международни организации, С., 2001
• Keohane R. and J. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Glenview, IL: Scott, Foresman, 1989
• Pfaltzgraff, R., Dimensions of the Post-Cold War World, in Ethnic Conflict and Regional Instability: Implications for US Policy and Army Roles and Missions ed. by Pfaltzgraff, R., and R., Shultz, Strategic Studies Institude/SSI/, 1994
• Plattner, M., Globalization and Self-Government, Journal of Democracy, №.3, July, 2001
• Rupert, M., Ideologies of Globalization: Contending Visions of a New World Order, London, Bell, 2000
• Sherr, J., After the Cold War: The Search for a New Security System, European Security, vol.4, N 4, Winter 1995.

7. Международните конфликти: Криза, конфликт, типология на конфликтите. Студената война – идеологическият конфликт и регионалните кризи. Доктрини и подходи за външна политика (САЩ - външната политика като геополитика. Доктрина “Брежнев” във външната политика на СССР). Близкоизточните конфликти – възникване, развитие, фактори. Управление на конфликти. Организации и подходи за регулиране на конфликти след Студената война.
Препоръчителна литература:
• Амброуз, Ст., Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години, С., 1995
• Бжежински, Зб., Извън контрол. Глобален безпорядък в навечерието на ХХІ век, С., 1994
• Глени, М., Балканите 1804-1999, Национализъм, войни и Великите сили, София, 2004
• Кисинджър, Х., Дипломацията, С., 1997
• Костел, Ер., Съвременната геополитика, С., 1999 г.
• Майер, М., Политическа география на Близкия Изток, С., 2005
• Мирчева, Хр., Глобалната конфронтация в глобалната политика /История на международните отношения1945-1995/, С., 1999
• Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, 1998
• Тушар, П., Век на крайности, С., 2005
• Хинкова, С.,, Югославският случай. Етнически конфликти в Югоизточна Европа, С.,1998
• Nopens, P., Peace Operations as an Instrument of Conflict Prevention, Brussels, 1995
• Scott, L., International History 1945-1990, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997

8. Международните съюзи и организации: подсистеми с целево предназначение (коалиции, блокове, организации, движения, асоциации). ООН – съвременни ангажименти и подходи. НАТО след Студената война – аргументи за запазване на Атлантическия съюз. География на новата политика на НАТО – Югоизточна Европа, Афганистан
Препоръчителна литература:
• Бжежински, Зб., Голямата шахматна дъска, София, Обсидиан, 1997
• Бонифас, П., Съвременната геополитика. Основните разделителни линии, София, Кама, 2007
• Генов, Ив., Правото и силата в съвременните международни отношения, София, Наука и изкуство, 1988
• Михайлов, М., Международни организации, С., 2001
• Стефанов, Г., Теория на международните отношения, С., 1997
• Santis, N., New NATO Roles and Missions after the January 1994 Summit, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994
• Taylor, P., The United Nations and International Organization, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997
• Wheeler, N., Humanitarian Intervention and World Politics, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

В. Европеистика
1. Европейската интеграция: понятие и типове на регионалната интеграция. Идеи и модели на европейска интеграция. Федералистки" и "съюзистки" модели за европейското обединение. Съвет на Европа. Основни етапи и насоки в развитието на Европейския съюз: Европейските общности, Единният европейски акт, Договорите от Маастрихт и Ница. Разширяването на ЕС.
Препоръчителна литература:
• Белова-Ганева, Г., Европейска интеграция, София, СИЕЛА, 2008
• Генов, Г., Е. Панушев, Европейско политическо сътрудничество, София, АЛБАТРОС, 2000
• Захариева, Ю., Европейският съюз-амбиции и реалности, в Европейска интеграция и медии, София, Издателска поредица на проект Темпус, кн.2, 37-42, 2000
• Николов, Кр., От Хага до Амстердам. Политическата интеграция в Западна Европа, С., 1998.
• Учредителните договори на ЕО И ЕС от Рим до Маастрихт. Ревизиите от Амстердам и Ница, ред. Семов, А., Захариева, Ю., София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” и Институт по европейско право, 2005
• Чакалоф, М., Изграждането на обединена Европа 1945-1990. Основни етапи и проблеми, София, Кама, 2000
• Justaert, A. and S. Nasra, EU Foreign Policy: Exploring the integrative potential of the Lisbon Treaty, July, Working Paper 32, 2008

2. Институции на Европейския съюз според Лисабонския договор (2007). Място и роля на Европейския парламент. Функции на Европейската комисия. Съветът на министрите и Европейският съвет в институционалната структура на ЕС. Политическа система на Европейския съюз
Препоръчителна литература:
• Генов, Г., Е. Панушев, Европейско политическо сътрудничество, София, АЛБАТРОС, 2000
• Захариева Ю., Шикова, И., Николов,К. (2004), Европейският съюз. История, институции, политики, ИПАЕИ, София
• Учредителните договори на ЕО И ЕС от Рим до Маастрихт. Ревизиите от Амстердам и Ница, ред. Семов, А., Захариева, Ю., София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” и Институт по европейско право, 2005
• Justaert, A. and S. Nasra, EU Foreign Policy: Exploring the integrative potential of the Lisbon Treaty, July, Working Paper 32, 2008

3. Политическите партии в страните от ЕС. Основни партийни фамилии. Национални и транснационални кливиджи. Формиране на партийната система на ЕС. Функциониране на партийната политика в ЕС. Адаптация на партиите към специфичната система на ЕС.
Препоръчителна литература:
• Хиск С., Политическата система на Европейския съюз. Изд. Парадигма, София 2007 г. глава 6 и 7
• Hix, S. and C. LORD. Political Parties in the European Union. Macmillan 1997
• Greenwood, J. Representing Interests in the European Union. Macmillan 1997
• Gaffney, J. (ed.). Political Parties and the European Community. London, Routledge 1996

4. Правото на Европейския съюз – основни характеристики и елементи. Правна природа на европейските общности и същност, източници и ранг на правото на Европейския съюз. Съотношението европейско право – национално право, европейското право и международното право. Нормотворческа компетентност на ЕО/ЕС и видове правни актове: възникване, действие и преустановяване действието на европейското право. Съдебни органи (Съд на Европейските общности и Първоинстанционен съд) – статут и действие по спорове относно прилагане на европейското право.
Препоръчителна литература:
• Захариева Ю. 2004 Общностно право, в: Захариева Ю., Шикова, И., Николов,К. (2004), Европейският съюз. История, институции, политики, ИПАЕИ, София
• Савов, Е., Н. Марин, Право на Европейския съюз с отчитане на договора от Лисабон, Благоевград, Издателство на ЮЗУ, 2009.
• Хикс, С., Политическата система на Европейския съюз, Издателство "Парадигма", София 2001.
• Majone, G., Regulating Europe, Routledge, London, 1996

5. Единният пазар и общите политики на Европейския съюз. Същност на единния европейски пазар. Свободно движение на стоки, капитали, услуги и хора. Общите политики на Европейския съюз – същност и еволюция: обща селскостопанска политика, политика в областта на на защита на конкуренцията, обща търговска политика, обща транспортна и енергийна политика на ЕС. Проблеми във функционирането на единния европейски пазар.
Препоръчителна литература:
• Захариева, Ю., Европейският съюз-амбиции и реалности, в Европейска интеграция и медии, София, Издателска поредица на проект Темпус, кн.2, 37-42, 2000
• Захариева Ю., Шикова, И., Николов,К. (2004), Европейският съюз. История, институции, политики, ИПАЕИ, София
• Белова-Ганева, Г., Европейска интеграция, София, СИЕЛА, 2008.
• Терзиева, К. и О,Кийф, Ш., Четирите свободи и Вътрешният пазар на Европейската общност, в Караиванова, П. (редактор), Основното за Европейския съюз, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1998 г.
• Barnard, Ch. and Scott, S., (eds.), The law of the single European market: unpacking the premises, Hart Publishing, Oxford, 2002.
• Armstrong, K. and Bulmer, S., The governance of the single European market, Manchester University Press, Manchester,1998.

6. Социалните политики и модели в Европейския съюз. Социални политики на Европейския съюз: същност, роля и цели на социалните политики на ЕС. Развитие на интеграционния процес и еманципация на „европейското социално пространство”. Обхват, нива, инструменти и институции на европейските социални политики.
Препоръчителна литература:
• Минков, Ж., Социална политика на Европейския съюз – цели, нива и обхват, Научен електронен архив на НБУ, 2012 г.
• Попова, Жасмин, Основи на правото на Европейския съюз, С., 1997.
• Томова Т., Теория на социалната политика, Парадигма, С. 1999.
• Collins D., The European Communities. The social policy of the first phase, vol. 2 The European Economic Community 1958-72, Martin Robertson, London 1975.
• Golinowska, S., Hengstenberg, P. and Zukowski, M., (eds), Diversity and Commonality in European Social policies:The Forging of a European Social Model, Wydawnictwo haukowe scholar, Friedrich-Ebert-Stiftung, Warsaw, 2009.
• Hantrais L., Social Policy in the European Union, Macmillan Press LTD, 2000
• Kliemann, A., Die europäische Sozialintegration nach Maastricht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden, 1997
• Stuchlik, A and Kellermann, Ch., Europe on the Way to a Social Union. The EU Social Agenda in the Context of European Welfarism, Friedrich Ebert – Stiftung, January 2009.
• Tague, P., Constitution or regime? The social dimension to the 1992 project, in British Journal of Industrial Relations, Vol. 27/1989, pp. 310 – 329.
• Teague P., The European Community: the social dimension. Labour market policies , Kogan Page in association with Cranfield School of Management, 1989.
• Threlfall, M., European social integration: harmonization, convergence and single social areas, in: Journal of European Social Policy, Vol., 13, No., 2, SAGE Publications, 2003, pp.121 – 139

7. Политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Политическите идеи за развитие на интеграционните процеси в областта на правосъдието и вътрешните работи.Вътрешнополитическите отношения в ЕС и развитието на общата политика в областта на правосъдието и вътрешните работи. Институционални рамки на общата политика в областта на правосъдието и вътрешните работи. Проблеми и преспективи пред страните членки.
Препоръчителна литература:
• Белова-Ганева, Г., Европейска интеграция, С., СИЕЛА, 2008
• Борисов, О., Основни договори на Европейския съюз. С., 1999.
• Захариева Ю., Шикова, И., Николов, К., Европейският съюз. История, институции, политики, ИПАЕИ, С., 2004
• Попчев, П., Европейският съюз: принос към глобалната сигурност и стабилност, София, 2006
• Хикс, С., Политическата система на Европейския съюз. С., 2001.

8. Европейските фондове и проекти. Поява, еволюция, същност и цели на европейската регионална политика. Инструменти на европейската регионална политика. Структурните фондове на ЕС: еволюция и развитие. Кохезионна политика на ЕС: възникване същност и инструменти -Кохезионнен фонд, Европейски социален фонд. Ефикасност и проблеми пред регионалната и кохезионната политика на ЕС.
Препоръчителна литература:
• Белова-Ганева, Г., Европейска интеграция, София, СИЕЛА, 2008
• Политика на сближаване на ЕС 1988 – 2008: Инвестиция в бъдещето на Европа. http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
• Региони 2020 - оценка на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС (2008), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf
• Докладът „Барка” (2009), http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/barca_en.htm
• Connecting Universities to regional Growth: A practical guide, September 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities2011/universities2011_en.pdf

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай