Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Национална и международна сигурност“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Национална и международна сигурност

Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
1.1. Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
1.2. Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
1.3. Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на малката държава.

Списък на препоръчителната литература:
1.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
1.2. Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
1.3. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.; Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
2.1. Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност - обхват на дейностите в различните исторически периоди.
2.2. Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.
2.3. Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

Списък на препоръчителната литература:
2.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
2.2. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
2.3. Николай Слатински. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С. ВИ. 2011.

Тема 3. Аспекти на сигурността.
3.1. Етнонационални аспекти на сигурността - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Икономическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
3.2. Екологическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Демографска сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
3.3. Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата.

Списък на препоръчителната литература:
3.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
3.2. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.;Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
3.3. Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. С. УИ. 2008.

Тема 4. Външният аспект на сигурността.
4.1. Международните отношения като система. Структура и основни равнища на системата. Монополярни, биополярни и мултиполярни модели на международната система.
4.2. Дефиниране на понятията "външна сигурност", "международна сигурност", "регионална сигурност", "глобална сигурност”.
4.3. Историческо развитие на системите за сигурност. Институализация на системите за сигурност.

Списък на препоръчителната литература:
4.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
4.2. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
4.3. Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела". Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.

Тема 5. Геополитика и сигурност
5.1. Предмет на геополитиката. Геополитически школи и възгледи в Западна Европа, САЩ и Русия
5.2. Актуална геополитическа ситуация на Балканите
5.3. Геополитически сценарии за бъдещето на Балканите. Геополитически измерения на българската външна политика

Списък на препоръчителната литература:
5.1. Мизов, М.(съставител), Глобализация, евроинтеграция, национална държава., С., 2003.; Най, Джоузеф, младши, Бъдещето на силата. Прев. от англ. език Грета Керемидчиева: Военно издателство, 2013
5.2. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004., Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997
5.3. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004., Казаков, Емил. Геополитиката на България през XX век : Национален, европейски и глобален поглед, Велико Търново: Фабер, 2007

Тема 6. Теоретическа история на гражданско военните отношения.
6.1. Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.
6.2. Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха.
6.3. Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

Списък на препоръчителната литература:
6.1. Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г.; Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..
6.2. М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5. ; С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г.
6.3. Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. ; Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г.; Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г.

Тема 7. Демократичен контрол над системата за национална сигурност.
7.1. Субекти на демократичния контрол.
7.2. Моделът на “разделената (споделената) отговорност”.
7.3. Споделената отговорност – проблеми и решения.

Списък на препоръчителната литература:
7.1. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
7.2. Милина, В. Гражданско-военните отношения пред необходимостта от реформи второ поколение. - Военен журнал, № 4,2003.
7.3. Рачев, В., В. Милина, Гражданско-военните отношения и изграждането на консолидирана демокрация. Годишник на ВА “Г.С. Раковски”, С., 2011.; Хънтингтън, С. Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения. С., 1998.

Тема 8. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма.
8.1. Балансът на интересите: гледна точка на гражданската власт.
8.2. Балансът на интересите: гледната точка на военните професионалисти.
8.3. Компетентност и експертност - основа на споделената отговорност.

Списък на препоръчителната литература:
8.1. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
8.2. Хънтингтън, С. Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения. С., 1998.
8.3. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.;

Тема 9. Национална идея и държавност в българското историческо наследство.
9.1. Понятие за културно наследство. Структура на културното наследство
9.2. "Културно влияние" или "културно взаимодействие". Национална култура в контекст. Проблемът "свой - чужд"
9.3. Визуалното културно наследство като основен маркер за национален идентитет. Национализъм и национален нихилизъм в изучаването и пропагандирането на културното наследство. Нормативна база за опазване на културното наследство

Списък на препоръчителната литература:
9.1. Бочков, Пламен. 1999: Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 25, 1999, № 4, 36-44.
9.2. Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ); Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.
9.3. Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г.; Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

Тема 10. Разузнавателен анализ.
10.1. Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;
10.2. Методология на информационно-аналитичната дейност;
10.3. Анализ на явни източници.

Списък на препоръчителната литература:
10.1. Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
10.2. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013
10.3. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

Тема 11. Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави.
11.1. Същност, съдържание и форми на разузнавателната дейност. Видове разузнаване. Разузнавателна общност.
11.2. Същност съдържание и форми на полицейската дейност. Държавна система за охрана на обществения ред и противодействие на престъпността.
11.3. ЕС и общата политика за сигурност и отбрана. Мястото на ЕС в съвременната геополитика. Европейските структури за сигурност и отбрана и мястото на разузнавателните служби и службите за охрана на обществения ред. Проблемът за общия европейски модел.

Списък на препоръчителната литература:
11.1. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.; Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.
11.2. Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.; Николов, Н., "Граждански контрол над дейността на МВР", С. 2000г.
11.3. Стоянов, Ж., "История на шпионажа", С. 1998 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част II, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

Тема 12. Човешка сигурност.
12.1. Защита правата на човека като теоретичен проблем на обществените науки.
12.2. Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.
12.3. Правата на човека, международните организации и геополитическите предизвикателства на XXІ в.

Списък на препоръчителната литература:
12.1. Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.; Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.; Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.; Всеобща декларация за правата на човека на ООН; Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи : Изменена и допълнена от Протокол № 11, придружена от Допълнителния протокол и Протоколи № 4, 6 и 7
12.2. И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005; Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006; Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006; Международна харта за правата на човека
12.3. В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005; Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000; Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, № 4; Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,; Хюфнер, Клаус. Закрила на правата на човека. Международни механизми, София: Дружество за Обединените нации в България, 2002

Тема 13. Информационни технологии за управление при риск
13.1. Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
13.2. Роля на ИТ в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
13.3. Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

Списък на препоръчителната литература:
13.1. Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.; Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
13.2. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.; Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
13.2. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

Тема 14. Икономика и сигурност
14.1. Макроиконимически въпроси на отбраната и сигурността. Функции на икономическата система при осигуряване на сигурността. Икономика на обществените разходи и сигурност. Разполагаеми ресурси за тарантиране на сигурност
14.2. Международно-икономически въпроси на сигурността. Международна търговия, международни финанси и отбрана и сигурност. Разходи за отбрана и сигурност и икономическо развитие. Икономическа сигурност и сигурност на икономиката
14.3. Микроикономически въпроси на сигурността. Отбранителна индустриална база. Отбранителна аквизиция. Планиране, програмиране и бюджетиране на ресурси за сигурност

Списък на препоръчителната литература:
14.1. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005. Иванов Т. Икономика на отбраната, ИК – УНСС, С. 2002; Иванов, Т., Мениджмънт на отбраната и сигурността, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2008
14.2. Иванов, Т. К. и к-в, Разходи за отбрана и икономическо развитие, УИ „Стопанство”, С., 2006.
14.3. Иванов, Т. и к-в, Производствен модел и анализ на разходите за отбрана, Военно издателство, С., 2008.

Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
15.1. Управление на системите за сигурност;
15.2. Среда на управление в сигурността;
15.3. Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

Списък на препоръчителната литература:
15.1. Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
15.2. Гайдаров, Йордан и др. Управление на системите за сигурност: Ч. 1, ЮЗУ Неофит Рилски, 2006; Георгиев, Венелин ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.
15.3. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ; Реформите в системата за национална сигурност на Република България, том 2 от поредица "Наука, образование, сигурност", НБУ, С. 2014.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализация: Международна сигурност

Тема 1. Основи на мироопазването.
1.1. Същност на мироопазването.
1.2. Международни организации ангажирани с провеждането на мироопазването.
1.3. Основни операции по поддържане на международния мир и сигурност.

Списък на препоръчителната литература:
1.1. Най, Дж. Международните конфликти. Теория и история. С. 1998.;"Управление на международни кризи. Дискусия", Международни отношения, (1999, № 1).
1.2. Янакиев, Я.; Г. Петков, "Българската армия в операциите за поддържане на мира", Военен журнал, (1999, № 4) .; Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България, С., 2001.
1.4. Кармънт, Д; П. Джеймс, Мир в разгара на войни. Предотвратяване и разрешаване на международни етнически конфликти, С., 2001.; Станчев, Ст.; Й. Баев, "Документиране и анализ на българското участие в операции по поддържане на мира", Военен журнал, (2003, № 3).

Тема 2. Концепции за мироподдържащи операции.
2.1. Mироподдържащи операции "Първо поколение”.
2.2. Mироподдържащи операции „ Второ поколение".
2.3. Mироподдържащи операции "Трето поколение".

Списък на препоръчителната литература:
2.1. Устав на Организацията на Обединените нации.; Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.
2.2. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.; “ООН– възход или залез?”, Матей Карасимеонов, УИ ”Св. Климент Охридски”, София, 1995г.
2.3. Peace Support Operations, AJP-3.4.1, Ratification Draft 1, NATO Unclassified, 1999.; Reference Curriculum on Peace Support operations, PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Working Group of Curriculum.

Тема 3. Ролята на международните организации за сигурност в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
3.1. Организацията на обединените нации в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
3.2. НАТО в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
3.2. Европейския съюз в операциите по поддържане на мира (ОПМ).

Списък на препоръчителната литература:
3.1. Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.; Дейвид Кармънт, Патрик Джеймс . Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти . София: Военно издателство, 2001
3.2. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.; Цветана Каменова. Международно хуманитарно право. София : Българска академия на науките , 2011.
3.3. Rynning, Sten, “Why Not NATO? Military Planning in the European Union”, Washington Quarterly, Washington 2003, No. 1.; Steinberg, James, “An Elective Partnership: Salvaging Transatlantic Relations”, Survival, London 2003, No. 2.

Тема 4. Детерминиране на тероризма.
4.1. Определяне на тероризма.
4.2. Същност, възникване и развитие на тероризма.
4.3. Наказателно правни аспекти на тероризма

Списък на препоръчителната литература:
4.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.
4.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
4.3. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

Тема 5. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
5.1. Мрежата на международния тероризъм. Терористични организации и групировки.
5.2. Технологичен тероризъм (ядрен, химически, биотероризъм, килер тероризъм).
5.3. Класификация на терористичните действия срещу български обекти и субекти.

Списък на препоръчителната литература:
5.1. Дойков, Технологичен тероризъм – С. 2008г.
5.2. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.
5.3. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г

Тема 6. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм в различните региони.
6.1. Международни инструменти за борба с тероризма.
6.2. Характер и съдържание на антитерористичната дейност.
6.3. Форми и способи за борба с тероризма.

Списък на препоръчителната литература:
6.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г ; Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.
6.2. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.
6.3. Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Специализация: Вътрешна сигурност

Тема 1. Правен режим и управление на СРС.
1.1. Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол;
1.2. Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;
1.3. Външно наблюдение – същност, методология, управление.

Списък на препоръчителната литература:
1.1. Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
1.2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.
1.3. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Закон за Специалните разузнавателни средства;

Тема 2. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
2.1. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност.
2.2. Анализ на компонентите сигурност/несигурност в условията на нашата страна.
2.3. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.

Списък на препоръчителната литература:
2.1.Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
2. 2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
2.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.

Тема 3. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
3.1. Задачи на системата за корпоративна сигурност
3.2. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност.
3.3. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

Списък на препоръчителната литература:
3.1.Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
3.2. Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.
3.3. Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

Тема 4. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
4.1. Видове разузнаване. Държавни и частни разузнавания.
4.2. Система за контраразузнавателно обезпечаване лоялността към корпорацията.
4.3. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

Списък на препоръчителната литература:
4.1. Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
4.2. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000. ; Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
4.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000г.; Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С., 2002. ; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997г.

Тема 5. Психология и сигурност
5.1. Индивидуално-психологически аспекти на сигурността. Емоционална регулация на индивидуалното поведение. Мотивационна регулация на индивидуалното поведение
5.2. Социално-психологически аспекти на сигурността. Психология на малката група. Психология на социалните множества
5.3. Психология на сигурността на персонала. Интегритет и корпоративни девиации

Списък на препоръчителната литература:
5.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.; Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ
5.2. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С. ; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.
5.3. Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.; Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

Тема 6. Основи на контраразузнаването.
6.1. Място и роля на контраразузнаването в системата за национална сигурност. Контраразузнавателни практики в корпоративнната сигурност.
6.2. Контраразузнаването като дейност. Способи за събиране на оперативна разузнавателна информация. Оперативно неутрализиране на обекти на контраразузнаването.
6.3. Среда за сигурност. Оперативната обстановка като контраразузнавателна категория. Контраразузнавателен анализ и оценка. Оперативни дела в контраразузнаването. Секретни сътрудници в контраразузнаването и организация на работата с тях. Специални разузнавателни средства/СРС/ и използването им в контраразузнаването.

Списък на препоръчителната литература:
6.1. Конституция на Република България; Закон за ДАНС; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили; Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005; Джонев, С., Социална психология, т.2, София, 1996; Долгова, А.И., Терроризм и организованная преступность// Организованый терроризм и организованная преступность, М., 2002
6.2. Лок, Джонсън, Тайнните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят, София, ЛИК, 2004; Май, Клаус Рюдигер, Тайни съюзи, София, ИК БАРД, 2009.
6.3. Моджорян, Л.А., Терроризм и национально – освободительние движения, Государство и право, 1983, 3.; Попов, Х., Тероризмът – психологически корени, последствия и интервенции, София, 2005; Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, Москва, РАГС, 2005.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай