Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Национална и международна сигурност” модул „Дипломация на сигурността и отбраната“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Въпроси за държавен изпит

Тема 1. Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната.
1.1. Отбраната на страната, като част от дефинитивната определеност на сигурността. Понятие за международна сигурност, национална сигурност, корпоративна сигурност, лична сигурност. Тенденцията за своеобразното приватизиране на сигурността чрез разрушаване на държавния монопол върху употребата на сила от военен и полицейски тип.
1.2. Конституционни основи на националната сигурност и отбраната на страната в Република България. Рамкиране на българския сектор за сигурност по юридически критерий. Съпоставка между сектор и система за сигурност.
1.3. Неправителствените организации в системата за сигурност. Саниращата роля на същинския граждански контрол, произлизащ от недържавно-политическата сфера относно сигурността и отбраната на страната.

Тема 2. Психологически операции и тероризъм.
2.1. Въведение в психологическите операции. Психология на влиянието. Алфа стратегии на влияние. Омега стратегии на влияние
2.2. Фактори влияещи на поведението на целевата аудитория - възприятия, нагласи, мотивация, стрес. Анализ на целевата аудитория. Контрапропаганда
2.3. Структури за провеждане на психологическите операции . Медии и средства за разпространение на продуктите за психологически операции. Тероризмът като форма на психологическа война.

Тема 3. Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие.
3.1. Създаване на Съюза и основни задачи по сигурността. 2. Стратегическа концепция на НАТО. Гражданска (политическа) структура на НАТО. Военна структура на НАТО. Съюзни командвания по операциите и трансформацията.
3.2. Политика и вземане на решения. Взаимодействие и координация в дейността на органите на НАТО. Съюзно отбранително планиране и планиране на силите.
3.3. Програми, организации, агенции и дейности на НАТО. НАТО в управлението на кризи. Роля на Съюза в борбата с тероризма. Бюджети и финансов мениджмънт в НАТО. Трансформацията на НАТО. Сътрудничество на НАТО с парламентарни и неправителствени организации.

Тема 4. Система за сигурност и отбрана.
4.1. Системата за национална сигурност – сложна обществена система
4.2. Основни държавни институции от системата за национална сигурност
4.3. Основни оперативни компоненти на системата за национална сигурност

Тема 5. Военно - дипломатически корпус.
5.1. Военно дипломатически корпус. Акредитация. Асоциация на военните аташета.
5.2. Участие на представителите на военно-дипломатическия корпус при организиране на официални посещения на военни делегации и работни групи.
5.3. Процес на организиране на посещение на чуждестранни официални военни делегации в Република България – дейност на протокола. Процес на организиране на посещение на български официални военни делегации в чужбина – дейност на протокола.

Тема 6. Граждански и военни структури на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
6.1. Европейска политика по сигурността и отбраната (ЕПСО). Европейска стратегия за сигурност.
6.2. Граждански структури в областта на ЕПСО. Военни структури в областта на ЕПСО. Европейска отбранителна интеграция.
6.3. Изграждане на военни способности в областта на ЕПСО. Трансформиране на Европейските отбранителни способности - национални стратегии. Изграждане на капацитет за автономни действия. Бойни групи на ЕС. Принос на Р. България. Мисии и операции на ЕС.

Тема 7. Международно хуманитарно право.
7.1. Преглед на възникването, развитието и спазването на международното хуманитарно право. Съвременни хипотези за приложимостта на нормите на международното хуманитарно право - международен въоръжен конфликт, вътрешен въоръжен конфликт, смесени варианти.
7.2. Правни основания за прилагане на международното хуманитарно право в контекста на управлението при кризи с участието на военни контингенти с мандат на Организацията на Обединените нации и/или на взаимна международно-договорна основа. Основни категории в международното хуманитарно право - комбатанти, наемници, шпиони, гражданско население. Защитени лица според нормите на международното хуманитарно право - ранени, болни, корабокрушенци, военнопленници, интернирани, санитарен и духовен персонал, журналисти и военни кореспонденти.
7.3. Защитени зони и пунктове по смисъла на международното хуманитарно право - санитарни зони (пунктове), санитарни и безопасни зони (пунктове), неутрализирани зони, неотбранявани местности, демилитаризирани зони. Защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт - обща и специална закрила. Международноправни забрани и ограничения относно средствата за водене на бойни действия - противопехотни мини, мини-сюрпризи, морски мини, други видове мини; биологично (бактериологично оръжие и средства за трайно отрицателно въздействие върху природната среда, химическо оръжие; куршуми с нарези и други средства, причиняващи нечовешки страдания и/или прекомерни увреждания; лазерно ослепяващо оръжие.

Тема 8. Управление на военно - дипломатическия персонал.
8.1. Управление на персонала в системата на отбраната и сигурността.
8.2. Планиране на човешките ресурси. Проектиране и анализ на длъжностите. Набиране и подбор на човешките ресурси
8.3. Оценка и атестиране на персонала. Обучение на персонала. Управление на кариерата . Мотивация на персонала. Управление на възнагражденията и стимулите.

Тема 9. Операции по управление на кризи.
9.1. Среда за сигурност, кризи и конфликти. Управление на кризи.
9.2. Класификация на операциите при кризи според ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС
9.3. Операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Операции при хуманитарни кризи. Операции по поддържане на мира. Операции (действия) по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

Тема 10. Разузнаване и военна дипломация.
10.1. Военна дипломация. Същност, съдържание и видове разузнаване.
10.2. Влияние на агентурно-оперативната обстановка върху формите и методите на разузнавателната работа. Вербовъчна работа. Водене на разузнаване с използване на агентурни методи. Работа на доверителна основа.
10.3. Изучаване на обектите за разузнаване и методи за проникване в тях. Конспирация и бдителност в разузнавателната работа. Водене на външно наблюдение от контраразузнавателни органи и методи за неговото разкриване. Използване на открити източници в разузнавателната работа. Анализ и оценка достоверността на информацията. Аналитична работа в разузнаването. Методика за изучаване и оценка на военнополитическата обстановка.

Тема 11. Военна дипломация и медии.
11.1. Военна дипломация и медии. Информационно осигуряване на военната дипломация. .
11.2. Средства за влияние върху медиите и масовата информация като елемент на информационните операции.
11.2. Пропаганда, контрапропаганда и изграждане на имидж. Комуникативни стратегии при инциденти и кризи.

Тема12. Дипломатическо и консулско право.
12.1. Понятие, възникване и развитие на дипломацията. Дипломация, външна политика и международно право. Понятие и система на държавните органи за външните отношения. Вътрешнодържавни органи за външни отношения. Задгранични органи за външни отношения. Понятие и източници на дипломатическото и консулско право. Понятие, видове, структура и функции на дипломатическото представителство.
12.2. Ръководител на дипломатическото представителство - определение и класове. Назначаване и прекратяване дейността на ръководителя на дипломатическото представителство. Персонал на дипломатическото представителство. Дипломатически ранг. Дипломатически корпус. Привилегии и имунитет на дипломатическото представителство. Понятие и видове. Лични привилегии и имунитети на персонала на дипломатическото представителство
12.3. Възникване и развитие на консулския институт. Възникване и развитие на консулските отношения в България. Консулско представителство - понятие, видове и функции. Консулски окръг. Ръководител на консулското представителство - определение и класове. Назначаване и прекратяване дейността на ръководителя на консулското представителство. Персонал на консулското представителство. Консулски корпус. Привилегии и имунитети на консулското представителство. Лични привилегии и имунитети на персонала на консулското представителство

Тема 13. Еволюция на международното мироопазване.
13.1. Нормативни основи и дефиниции на традиционното мироопазване
13.2. ООН и мироопазващите операции по време на Студената война. Концепции за мироподдържащи операции "второ поколение". Схващания за мироподдържащи операции "трето поколение".
13.3. Ролята на международни и регионални организации за сигурност в ОПМ. Неправителствените организации, политически и религиозни лидери и медиите в ОПМ.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Списък на препоръчителната литература

Тема 1. Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната.
1.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
1.2. Теория на международните отношения. проф. Стефанов – 1997 –София
1.3. Международна сигурност. проф. Стефанов – 1997 – София
1.4. Рачев, В. и др., "Национална и международна сигурност", Военно издателство, С., 2005.

Тема 2. Психологически операции и тероризъм.
2.1. Карастоянов, Г. (2002). Психологически операции, ВИ
2.2. Карастоянов, Г. , Димитров, Д. (2006)Развитие на схващанията за информационните операции. В: Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2006, с. 38 – 45, ISBN-10: 954-9348-03-02, ISBN- 13:978-954-9348-03-3
2.3. Карастоянов, Г. (2008). Увод в психология на преднамереното влияние, В:Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. 2007.
2.4. Карастоянов, Г. Съпротиви срещу влияние, G. Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. 2008.
2.5. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, Университетско издателство "Св. Климент Охридски.
2.6. Диси, Е., Райън, Е. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания, Българско списание по психология, кн. 4, стр. 5 - 16.

Тема 3. Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
3.1. Справочник на НАТО, 2001;
3. 2. Справочник на НАТО, 2006;
3. 3. Стратегическа концепция на НАТО, 2010 г.;
3.4. NATO Review: Examining NATO's Transformation; Special issue, Spring 2005.
3.5. Трансформацията на НАТО, брошура - 2004.
3.6. НАТО пред 21 век, брошура - 2004.

Тема 4. Система за сигурност и отбрана.
4.1. Бахчеванов Георги. Система за национална сигурност. Институции и основни оперативни компоненти. Учебник. С., 2007.
4.2. Валери Рачев, Георги Бахчеванов, "Национална и международна сигурност", С. ВИ, 2005
4.3. Цветан Семерджиев, Георги Бахчеванов, "Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004
4.4. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993
4.5. Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

Тема 5. Военно - дипломатически корпус.
5.1. Кожухаров, Й., Дипломация и протокол, КИК „Труд”, С., 2004.
5.2. Ангелов, А., Основи на мениджмънта, С., 1998.
5.3. Велкова, Л., Административният мениджмънт, С., 2008.
5.4. Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Обн. ДВ. бр.28 от 9 Април 1968 г.
5.5. Виенска конвенция за консулските отношения, Обн. ДВ. бр.42 от 25 Май 1990 г.
5.6. Закон за държавния протокол, Обн. ДВ бр. 32 от 2000 г., посл. изм. ДВ бр. 35, бр. 39/2009 г.

Тема 6. Граждански и военни структури на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
6.1. Европейска стратегия за сигурност, декември 2003 г. 6.2. Валентин Катранджиев. Външната политика на Европейския съюз.С., Военно издателство, 2011.
6.3. Петър Попчев. Европейски съюз : Принос към глобалната сигурност и стабилност . София: Български бестселър, 2006.
6.4. Guide to the European Union, 2005.
6.5. European defence: A proposal for a White Paper, 2004.

Тема 7. Международно хуманитарно право.
7.1. Алексеев, С., Обща теория на правото, том I, С., 1984, с. 261 - с. 262.
7.2. Aтанасова, T. и др., Английско-български речник (том I), БАН, С., 1993, с. 775.
7.3. Александров, Е., Международно-правовая защита культурных ценностей и обектов, С., 1978.
7.4. Алтънов, И., Проблемата за защита на културните ценности по време на война, Известия на Института за правни науки, 1962, т. 12, кн. 2, с. 31 - с. 65.
7.5. Бори, Ф., Произход и развитие на Международното хуманитарно право, изд. на БЧК, С., 1996, с. 7.

Тема 8. Управление на военно - дипломатическия персонал.
8.1. Къндева,Е.,"Публична администрация”, Сиела,С.,2003
8.2. Савов,В.,"Основи на управлението”, УН.изд.,С.,1996 8.3.Харизанова,М.,и др."Управление на човешките ресурси",Ун.изд.,С.,1997
8.4. Владимирова, К.,и др.,Управление на човешките ресурси",Ун.издС.,1998
8.5. Йегерс,П., и др."Ефективно управление на персонала",Изд.Информа интелект, С.,1996.
8.6. Аврамов, В.,"Управление на персонала на търговската фирма",Изд.Тракия-м"С.,1998.
8.7. Атанасова, М.,"Подбор и обучение на персонала"Изд.Тракия-м,С.,1997
8.8. Армстронг,М.,"Основни техники на управление”, Делфин Прес,Б.,1994.
8.9. Бояджиев, Д.,"Мениджмънт на човешките ресурси”, Diagnosis PressqС.,1994.

Тема 9. Операции по управление на кризи.
9.1. Среда за сигурност, кризи и конфликти. Управление на кризи.
9.2. Класификация на операциите при кризи според ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС
9.3. Операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Операции при хуманитарни кризи
9.4. Операции по поддържане на мира.
9.5. Операции (действия) по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

Тема 10. Разузнаване и военна дипломация.
10.1. Асенов, Бончо – Теория на разузнаването, „Албатрос”, 2005.
10.2. Асенов, Бончо – Теория на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет “Черноризец храбър” 2008.
10.3. Йончев, Димитър – Разузнаване. С., 2005 г.
10.4. Начев, Йордан – Вербовка, агентура, разузнаване. С., 2006.
10.5. Кожухаров, Йордан – Дипломация и протокол, книгоиздателска къща Труд 2004.
10.6. Кожухаров, Йордан – Етикет и протокол, книгоиздателска къща Труд 2002 г

Тема 11. Военна дипломация и медии.
11.1. Бъркоуиц, Брус. Новото лице на войната. София, 2003.
11.2. Джефкинс,Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс. Варна, 1993.
11.3. Кунчик, М., и А. Ципфел. Въведение в науката за публицистика и комуникации. София,1997.
11.4. Кътлип, С., Сентър, А., и Бруум, Г. Ефективен пъблик рилейшънс. София, 1999.
11.5. Лидстоун, Дж. Лице в лице с медиите. Екслибрис, 2000.
11.6. Gregory, A. Panning and Managing a PR Campaign. A Step-by-step Guide. IPR: PR in Practice Series. Kogan Page, 1996.
11.7. Joint Pub 3-61, Public Affairs, 9 May 2005.

Тема 12. Дипломатическо и консулско право.
12.1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"
12.2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"
12.3. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997
12.4. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай