Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 3)

Конспект за държавен изпит - І част - Бизнес Администрация

Въпрос 1. Регионален подход в либерализацията на световната търговия и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване и интеграция на Р. България в системата на ЕС.

Въпрос 2. Стратегии за управление на риска. Риск - основни понятия и подходи за изследване, исторически анализ и етапи, източници и измерване. Управление на риска – творчески подход, инструменти, стратегии и стандарти. Новата парадигма – интегрирано управление на риска на организацията.

Въпрос 3. Стратегически аспекти на управлението на качеството. Качество и конкурентоспособност на продукцията – основни фактори и условия. Управление на качеството – генерични характеристики, съвременни концепции, стандартизация и подходи. Разработване на стратегии за управление на качеството – формулиране и избор. Изпълнение на стратегиите управление на качеството - подходи, алтернативи, методи за контрол и оценка.

Въпрос 4. Теоретико - приложни измерения на психологията на бизнеса. Многофакторен анализ на икономическите и управленските реалности в съвременните организации. Структурни компоненти и специфични комплекси от личностни и функционални параметри на мениджъра. Прилагане на подходи и инструментариум за изследване на мениджърските профили.

Въпрос 5. Финансов и инвестиционен мениджмънт. Борсови пазари. Финансово управление на фирмата – финансова оценка, контрол и управление на риска. Финансови механизми и цикличност в икономическото развитие. Инвестиционни политики, инструменти и методи за инвестиционен анализ. Стокови и фондови борси – същност, характеристики, технология на работа и нормативна база. Сравнение между стокови и фондови борси.

Въпрос 6. Организационно проектиране и развитие на човешките ресурси. Анализ на труда: методи, подходи, и теники. Норми и стандарти за време: създаване на оптимална органицания на работа

Въпрос 7. Подбор и обучение на персонала в организациите. Стратегии, методи и процедури за подбор и оценяване на персонала. Проектиране на длъжността. Стандарти за оценяване на персонала.

Въпрос 8. Трудови отношения, оценка и заплащане на труда. Трудови отношения и управление на трудовите отношения – основен преглед. Оценка на извършената дейност – същност и базови параметри. Модели на заплащане на труда.

Въпрос 9. Стратегии за управление на човешките ресурси. Стратегии и политики за изграждане на оптимален модел на системата от човешки ресурси. Стратегии и политики за възнаграждение и мотивация. Стратегии и политики за оценка на ефективността на труда.

Въпрос 10. Управление на конфликти. Дефиниция на конфликт. Моделиране на конфликтни ситуации и методи за анализ. Управление на конфликта чрез последователни предложения, арбитраж и медиация.

Въпрос 11. Теоретико-практически аспекти на управленското консултиране. Управленско консултиране – същност, история и принципи. Консултирането като процес, поведения и комуникации в консултантският процес. Маркетингови подходи в управленското консултиране. Методи за организационно диагностициране и експертен анализ на организациите.

Въпрос 12. Понятие и структура на преговорния процес; рационално поведение, институционална среда и участници в преговорите

Въпрос 13. Бизнес среда, стратегии и устойчиво развитие. Формиране на бизнес среда -конкуренция и държавно регулиране. Системно-структурен подход при разработването на управленски решения. Бизнес стратегии – ресурсни, кооперативни и за растеж. Устойчиво развитие: съдържание, принципи и стратегии.

Въпрос 14. Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса. Изисквания към бизнеса за внедряване на ERP. Реинженеринг в организацията – видове, оценка на риска. План за възстановяване на загубите. Жизнен цикъл на развитие на информационна система. Етапи – характеристики, документация, дейности. Географски информационни системи (ГИС). Приложение на ГИС в бизнеса и в публичната сфера. Пространствена инфраструктура от данни.

Въпрос 15. Стратегическо управление, анализ и оценка на бизнеса. Стратегически анализ и управление на бизнес организациите. Стратегическо управление на моно и многопродуктови организации - сравнителен анализ. Подходи за оценка на бизнеса – разходен, сравнителен и доходен. Методи за оценка на бизнеса.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай