Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 2)

Конспект за държавен изпит - І част - Бизнес Администрация

Въпрос 1. Регионален подход в либерализацията на световната търговия и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване и интеграция на Р. България в системата на ЕС.

Въпрос 2. Стратегии за управление на риска. Риск - основни понятия и подходи за изследване, исторически анализ и етапи, източници и измерване. Управление на риска – творчески подход, инструменти, стратегии и стандарти. Новата парадигма – интегрирано управление на риска на организацията.

Въпрос 3. Стратегически аспекти на управлението на качеството. Качество и конкурентоспособност на продукцията – основни фактори и условия. Управление на качеството – генерични характеристики, съвременни концепции, стандартизация и подходи. Разработване на стратегии за управление на качеството – формулиране и избор. Изпълнение на стратегиите управление на качеството - подходи, алтернативи, методи за контрол и оценка.

Въпрос 4. Теоретико - приложни измерения на психологията на бизнеса. Многофакторен анализ на икономическите и управленските реалности в съвременните организации. Структурни компоненти и специфични комплекси от личностни и функционални параметри на мениджъра. Прилагане на подходи и инструментариум за изследване на мениджърските профили.

Въпрос 5. Финансов и инвестиционен мениджмънт. Борсови пазари. Финансово управление на фирмата – финансова оценка, контрол и управление на риска. Финансови механизми и цикличност в икономическото развитие. Инвестиционни политики, инструменти и методи за инвестиционен анализ. Стокови и фондови борси – същност, характеристики, технология на работа и нормативна база. Сравнение между стокови и фондови борси.

Въпрос 6. Корпоративно управление и организационно развитие. Корпоративна организация - произход, правен статут, проектиране и стартиране. Управление на стратегическия процес(в корпорацията) – базови аспекти. Оперативно управление(в корпорацията) – ключови параметри.

Въпрос 7. Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение. Основни измерения, понятия, категории и взаимодействия в глобализиращия свят на бизнеса. Комплексност в анализа на кроскултурните изследвания и прилагането на интердисциплинарни подходи при изследване на конкретните човешки практики и поведение в организацията. Проектна задача: Стари и нови подходи за изследване на културните различия в организационното поведение (класификации, анализ, интерпретация и лична позиция)

Въпрос 8. Бизнес етика в организациите. Бизнес етиката в помощ на мениджмънта. Възможностите на етическите кодекси за бизнеса. Актуални етически проблеми в организационните бизнес отношения

Въпрос 9. Управление на проекти. Същност и дефиниции на управление на проекти. Същност и основни понятия на структурните фондове и оперативните програми на Европейския съюз. Начин на функциониране и финансиране на структурните фондове. Усвояване на средствата от структурните фондове. Проблеми при усвояването и разходването на средствата от структурните фондове. Структурни фондове на ЕС – основни понятия и видове. Структурни фондове в които участва България. Предложения и препоръки за използването на структурните фондове.

Въпрос 10. Управленският процес и екипната дейност Управленският процес. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес. Управление на екипи. Същност и разграничения. Видове екипи. Избор между работна група и екип. Крива на екипните резултати. Специфика на лидерството в екипна среда - функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Особености на мотивацията и екипното взаимодействие. Критерии за оценка на ефективността на екипите.

Въпрос 11. Теоретико-практически аспекти на управленското консултиране. Управленско консултиране – същност, история и принципи. Консултирането като процес, поведения и комуникации в консултантският процес. Маркетингови подходи в управленското консултиране. Методи за организационно диагностициране и експертен анализ на организациите.

Въпрос 12. Понятие и структура на преговорния процес; рационално поведение, институционална среда и участници в преговорите

Въпрос 13. Бизнес среда, стратегии и устойчиво развитие. Формиране на бизнес среда -конкуренция и държавно регулиране. Системно-структурен подход при разработването на управленски решения. Бизнес стратегии – ресурсни, кооперативни и за растеж. Устойчиво развитие: съдържание, принципи и стратегии.

Въпрос 14. Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса. Изисквания към бизнеса за внедряване на ERP. Реинженеринг в организацията – видове, оценка на риска. План за възстановяване на загубите. Жизнен цикъл на развитие на информационна система. Етапи – характеристики, документация, дейности. Географски информационни системи (ГИС). Приложение на ГИС в бизнеса и в публичната сфера. Пространствена инфраструктура от данни.

Въпрос 15. Стратегическо управление, анализ и оценка на бизнеса. Стратегически анализ и управление на бизнес организациите. Стратегическо управление на моно и многопродуктови организации - сравнителен анализ. Подходи за оценка на бизнеса – разходен, сравнителен и доходен. Методи за оценка на бизнеса.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект от въпроси за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай