Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит магистри в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Бизнес Администрация

Въпрос 1. Управленският процес. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес.

Въпрос 2. Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес. Потребност, същност, обхват и организация на проектите. Структурен подход при управление на проектите.

Въпрос 3. Проектите като средство за реализиране на стратегическите фирмени цели. Подбор и селекция на проектите. Модели за оценка на алтернативни проекти. Участници в проектна среда. Ролята на ръководителя на проекта при оценка на проекта.

Въпрос 4. Управление на обхвата на проектите. Структура на работните пакети (WBS) и връзка с жизнения цикъл на проекта. План на контролните точки.

Въпрос 5. Управление на организацията на проектите. Връзка между структурата на организацията и структурата на работните пакети. Матрица за разпределяне на ролите и отговорностите. Организационни структури на проекти – функционална, матрична, проектна йерархия. Нови организационни форми – мрежова структура.

Въпрос 6. Управление на качеството. Основни подходи. Тотално управление на качеството. Стандартизация и качество. Основни положения. Методи. Процеси и организация.

Въпрос 7. СУЧР – теоретико приложни измерения. Принципни различия от УЧР. Промените в стратегиите на организациите: търсенето на „човешкото лице” в управлението. Стратегически измерения на промените в УЧР. Видове стратегии за управление на човешките ресурси в организациите.

Въпрос 8. Нови предизвикателства и възможности пред СУЧР: глобализация, интеграция, икономика на знанието. Развитие на човешкия потенциал: от знания към компетенции.

Въпрос 9. Стратегии и политики за изграждане на оптимален модел на системата от ЧР. Политики в СУЧР. Прилагането на добри практики в УЧР като стратегия за управление. Стратегии за корпоративна социална отговорност на фирмите. Стратегическо планиране на човешките ресурси.

Въпрос 10. Стратегии и политики за набиране и подбор на ЧР в организациите. Управление на трудовото възнаграждение: политики, системи и практики.

Въпрос 11. Управление на екипи. Същност и разграничения. Видове екипи. Избор между работна група и екип. Крива на екипното съвършенство. Специфика на лидерството в екипна среда – функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Особености на мотивацията и екипното взаимодействие.

Въпрос 12. Критерии за оценка на ефективността на екипите. Модели за проектиране и осигуряване на екипна ефективност.

Въпрос 13. Лидерството в управлението. Подходи за определяне на ефективното лидерство и мениджърското умение. Типология на мениджърските профили.

Въпрос 14. Стратегическа ситуация и стратегическа импровизация. Концепцията за стратегическа "измама" като средство за управленско въздействие. Очакването като инструмент за въздействие в организациите.

Въпрос 15. Психология на бизнеса –теоретико-приложни измерения и интердисциплинарни подходи, ключови понятия, операционни и корекционни възможности

Въпрос 16. Управленско консултиране. Основни и спомагателни роли. Основни принципи. Връзка консултиране – научни изследвания. Организация на процеса на управленско консултиране. Подготовка. Диагностика на организацията. Разработване на предложение. Внедряване на предложенията.

Въпрос 17. Теория на риска. Класификация. Чисти и нови рискове. Критична инфраструктура. Управление на риска - задачи, етапи и стратегии. Трансфер на риска. Основни методи - хеджиране, застраховане и диверсификация. Новата парадигма.

Въпрос 18. Управление на националната икономика. Методи и модели за разработване на балансирани стратегии за устойчиво развитие.

Въпрос 19. Бизнесконтролингът: система за целево-адаптивно управление. Контролингът като система от функции. Основни характеристики на контролинга и връзката му с управленският цикъл. Задачи на контролинга.

Въпрос 20. Концептуален модел на контролинга в бизнесорганизациите – еволюция, цели, задачи и методологически инсрументариум на контролинга.

Въпрос 21. Външнотърговска политика. Вътрешно и външно ориентирани търговски стратегии и последствия от тяхното прилагане. Функции и роля на СТО за създаване на универсален ред в света.

Въпрос 22. Икономически и валутен съюз. Единният вътрешен пазар и европейската валутна система.

Въпрос 23. Структурните политики на ЕС. Цели и инструменти. Инициативи на ЕС. Особености на приложение на отделните политики.

Въпрос 24. Външнотърговска политика на ЕС. Отношения на ЕС със СТО. Политика на сътрудничество и развитие.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект въпроси за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай