Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Киберсигурност - ДО


Квалификация: магистър по киберсигурност

За програмата на обучение

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя е уникална и обхваща съвременните направления в сигурността и защитата на информацията (компютърна и комуникационна сигурност) и дава знания и умения за реализация в сектора за сигурност, отбраната на страната, структурите за управление при кризи, звената по информационна сигурност в държавните органи и частните компании.

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" - дистанционна форма на обучение, са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

* изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

* стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

* участие на студентите в национални и международни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творческа изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" - дистанционна форма на обучение, се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Разузнавателен анализ
Мениджмънт в сигурността и отбраната
Информационни системи в сигурността
Моделиране при управление при кризи
Оценка и управление на риска


Първа година
Иновации и инвестиции в сигурността
Управление на информационните системи в сигурността
Въведение в киберсигурността
Самостоятелна работа: Проектиране на защитени информационни системи
Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността
Самостоятелна работа: Управление на информационните системи в сигурността
Модели и симулации
Самостоятелна работа: Въведение в киберсигурността
Самостоятелна работа: Модели и симулации
Управление на риска за киберсигурността
Самостоятелна работа: Управление на риска за киберсигурността
Мениджмънт на киберсигурността
Самостоятелна работа: Мениджмънт на киберсигурността
Самостоятелна работа: Сигурност в интернет пространството
Криптографски основи на сигурността
Проектиране на системи за отбрана
Самостоятелна работа: Криптографски основи на сигурността
Проектиране на защитени информационни системи
Самостоятелна работа:Проектиране на системи за отбраната
Политики на киберсигурност
Защита на критичната информационна инфраструктура
Самостоятелна работа: Политики за киберсигурност
Самостоятелна работа: Защита на критичната информационна инфраструктура
Сигурност в интернет пространството
Противодействие срещу киберпрестъпността
Самостоятелна работа: Противодействие срещу киберпрестъпността
Правен режим на киберпрестъпленията
Самостоятелна работа: Правен режим на киберпрестъпленията


Втора година
Изграждане и управление на системи за сигурност
Сигурност и защита на информацията в компютърни системи
Подходи за вземане на решение
Тестване на защитени компютърни системи и мрежи
Планиране на способности на базата на сценарии
Специализирани информационни системи
Човешкият фактор в киберсигурността
Стаж


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР

Оперативен анализ на структурата и дейността на престъпни групи и терористични организации

Самостоятелна работа: Оперативен анализ на структурата и дейността на престъпни групи и терористични организации

Международно сътрудничество в борбата с тероризма

Политики на ЕС в сигурността и отбраната

Правни и организационни основи на корпоративната сигурност

Самостоятелна работа: Икономика и сигурност

Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма

Самостоятелна работа: Политики на ЕС в сигурността и отбраната

Икономика и сигурност

Анализ на сигурността в информационното пространство

Европейска архитектура за сигурност

Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на корпоративната сигурност

Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство

Самостоятелна работа:Европейска архитектура за сигурност

 

поръчай