Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Екологични експертизи и контрол - ДО


Квалификация: магистър "еколог"

За програмата на обучение

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

Разработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програма екологични експертизи и контрол в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Химия
Физика
Биология
Почвознание
Геология, хидрогеология и хидрология
Самостоятелна работа: Химия
Самостоятелна работа: Физика
Самостоятелна работа: Биология
Самостоятелна работа: Почвознание
Самостоятелна работа: Геология


Първа година
Контрол на замърсяване на почвите
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Теория на екологичните експертизи
Екологично законодателство
Контрол на замърсяване на въздуха
Контрол върху шум и вибрации
Изследване на микробиологични показатели
Практика: Почвознание
Самостоятелна работа: ОВОС
Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата
Практика: Шум и вибрации
Самостоятелна работа: Контрол на микробиологичните показатели
Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда
Семинар: Анализ и контрол на атмосферата
Комплексни разрешителни
Управление и контрол на защитени територии и зони
Опазване и използване на подземните богатства
Контрол на замърсяване с химични вещества
Контрол на генномодифицирани организми
Контрол върху радиационното замърсяване
Управление и контрол на отпадъците
Практика: Комплексни разрешителни
Самостоятелна работа: Управление и контрол на защитени територии и зони
Самостоятелна работа: Подземни богатства
Самостоятелна работа: Контрол на замърсяване с химични вещества
Практика: Доказване на ГМО
Самостоятелна работа:Управление и контрол на отпадъците
Семинар: Управление на околната среда


Втора година
Лабораторни методи за изследване в околната среда
Контрол на замърсяването на водите
Оценка на геоложка основа
Контрол на електромагнитното замърсяване
Екологична сигурност
Стандартизация по околна среда на предприятия
Оценка и контрол на горските системи
Стаж: Оценка и контрол на околната среда

 

поръчай