Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Финанси“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 2)

Конспект за държавен изпит - І част - Финанси

Тема 1. Микроикономика. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие. Потребителски избор: обща, пределна и средна полезност; закон за намаляващата пределна полезност; потребителско равновесие; потребителски излишък. Производство, разходи и приходи на фирмата. Видове пазарни структури. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция: краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата; предлагане в отрасъла и пазарна крива на предлагането; равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период; отраслово и фирмено предлагане при постоянни, нарастващи и намаляващи средни разходи. Съвършена конкуренция и ефективност. Несъвършена конкуренция. Монопол – същност и видове; ценообразуване и производство в условията на чист монопол; дългосрочно пазарно поведение на фирмата монополист; ценова дискриминация. Монополистична конкуренция и олигопол. Пазар на производствени фактори: обща характеристика; пазар на труда – търсене, предлагане и равновесие; капиталов пазар; пазар на земя.

Тема 2. Макроикономика. Макроикономически проблеми и цели. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители: номинален и реален брутен вътрешен продукт (БВП) – подходи за измерване; брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Дефлатор на БВП. Бизнес цикълът и неговите фази. Безработица – измерване, видове (фрикционна, структурна, циклична). Естествено равнище на безработица и потенциален БВП. Икономически растеж – преки и косвени фактори; екстензивен и интензивен растеж. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация и техните икономически последствия; измерители на ценовите колебания – дефлатор на БВП и индекс на потребителските цени. Крива на Филипс. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви на търговските банки. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричен съвет – определение, същност, функциониране. Причини за въвеждането на паричен съвет в България. Фискална политика – регулиране на съвкупното търсене чрез държавния бюджет. Видове фискална политика – експанзивна и рестриктивна. Държавен дълг.

Тема 3. Международна икономика. Теории за международната търговия - възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства (А. Смит, Д. Рикардо), теория за неравномерното разпределение на ресурсите (Е. Хекшер и Б. Олин), съвременни (алтернативни) теории. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; статични ефекти на митата. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Либерализация на световната търговия. Глобален подход в либерализацията - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световна търговска организация (СТО) – основи цели и принципи на действие. Регионален подход в либерализацията и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване на Р. България към ЕС. Валутен пазар – котировки и видове сделки. Валутен и лихвен арбитраж. Номинален, реален и ефективен валутен курс. Видове валутно-курсови режими. Валутна система на Европейския съюз. Критерии в договора от Маастрихт за присъединяване към Еврозоната.

Тема 4. Икономически теории: теоретичният принос на Джон Менард Кейнс: икономиката на пълната заетост; кейнсианската революция; кейнсианци и посткейнсианци. Новият икономически синтез и теоретичният принос на Милтън Фридмън, Фридрих фон Хайек, Джон Кенет Гълбрайт.

Тема 5. Стопанско управление. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории – поведенческа (бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика. Управленски процес: декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението; управленско решение; етапи във вземането на управленско решение; информационно осигуряване на управленските решения. Мотивацията в управлението: същност и значение на мотивацията; мотивационни теории; видове и сравнителна характеристика; мотивация и парично възнаграждение; мотивация и поведение; закон за ефекта на Торндайк.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Финанси

Тема 1. Теория на парите и кредита. Парите – възникване, същност, функции, роля, еволюция. Лихвени проценти: лихвата като “цена” на парите; връзката между инфлацията и лихвените проценти. Създаване на пари: търговски банки и депозитна мултипликация; парична мултипликация. Паричен съвет: същност и механизъм на паричния съвет; предимства и неудобства на паричния съвет; устойчивост на паричния съвет спрямо външни за него шокове. Паричният съвет в България: причини за въвеждане; банковата система при паричен съвет; резултати от работата на паричния съвет в България.

Тема 2. Финанси на предприятието. Стойност на парите във времето: бъдеща и настояща стойност. Отчитане на риска при инвестиционните решения. Дългосрочно финансиране на фирмата: теория за ефективните финансови пазари; емисия на ценни книжа от фирмата – начини и процедури; как се определя цената при публични емисии на ценни книжа. Специфични източници на финансиране: лизинг – същност, видове и предимства; варанти и конвертируеми облигации. Капиталова структура на фирмата: обща постановка. Дивидентна политика на фирмата: начини на изплащане на дивиденти; влияние на дивидентната политика върху цената на акциите; влияние на данъците и дивидентната политика. Анализ на финансовото състояние на фирмата – общи принципи и методология. Основни въпроси на финансовото планиране на фирмата. Сливания и придобивания: същност и класификация; теоретични модели, описващи трансакционните мотиви на придобиването; структуриране и реализация на придобиванията; методи за защита.

Тема 3. Банки и банково обслужване. Предпоставки за зараждане на банките и банкерството. Същност на съвременните банки. Банковата система – същност и структура. Видове банки. Активни операции на търговските банки. Видове банкови кредити. Организация на кредитното обслужване на банковите клиенти – фирми и граждани. Оценка на кредитоспособността. Пасивни операции на търговските банки. Обща характеристика на пасивите и тяхната структура. Привлечени средства – депозитни и недепозитни привлечени средства. Собствен капитал и неговата структура. Инвестиции на търговските банки в ценни книжа. Сделки с държавни ценни (ДЦК): видове ДЦК; методи за пласиране на ДЦК на първичния пазар; вторичен пазар на ДЦК; доходност на ДЦК; сделки с други ценни книжа.

Тема 4. Публични финанси. Икономика на благосъстоянието: икономическа ефективност, пазарни провали, справедливост. Публични блага: икономическа природа на публичното благо; таксономия; ефективно доставяне на публични блага. Преразпределение: разпределение на дохода; инструменти за преразпределение – данъци, социални трансфери, други инструменти. Публичен избор: от индивидуални предпочитания към колективни действия; пряка демокрация; представителна демокрация.

Тема 5. Международни финанси. Международни финанси. Валутен пазар: обща характеристика; видове котировки; типове сделки – спот, форуърд, суап. Равновесни условия на валутния пазар: обща характеристика; покрит и непокрит лихвен паритет. Цени и валутен курс: относителни цени; теория за паритета на покупателните сили; валутен курс и ценова конкурентоспособност. Валутна политика: обща характеристика; валутен и валутно-курсов режим; валутно-курсов режим и ценова конкурентоспособност; валутен и валутно-курсов режим в България. Платежен баланс: съставяне и структура; икономическа интерпретация на салдото по текущата сметка; платежен баланс и парична политика. Европейски паричен съюз (ЕПС): историческа еволюция; новоприсъединяващите се страни и ЕПС.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Финанси

Тема 1. Финансов анализ на фирмената дейност – същност, цели, съдържание, инструментариум. Два модела на финансов анализ – счетоводен и финансов. Характеристика на счетоводния аналитичен модел – времева ориентация, предназначение, инструментариум, информационна база. Характеристика на финансовия аналитичен модел – времева ориентация, предназначение, инструментариум, информационна база. Приложение на аналитични модели във финансовия анализ. Характеристика на аналитичните модели, използвани във финансовия анализ – видове, предимства, сфери на приложение. Коефициентен финансов анализ. Основни коефициенти, използвани във финансовия анализ – видове, предимства, недостатъци, интерпретация. Информационна база на коефициентния финансов анализ. Коефициенти за ликвидност. Коефициенти за делова активност. Коефициенти за финансова устойчивост. Коефициенти за рентабилност.

Тема 2. Оценяване на бизнеса. Същностни характеристики, предимства и недостатъци на традиционните подходи и методи за оценка на бизнеса. Потребност от бизнес оценяване. Предприятието като обект на пазарна оценка. Класификация на оценителските подходи и методи. Разходният подход в бизнес оценяването и неговите методи - Метод на чистата стойност на активите и Метод на ликвидационната стойност. Сравнителният подход в оценката на бизнеса и методите му (Метод на капиталовия пазар и Метод на сделките). Доходният подход и неговите методи (Метод на дисконтирания паричен поток, Метод на капитализирания доход). Видове стойност в оценката на бизнеса. Стойността като икономическа категория. Цена и стойност. Видове стойност, определяни в бизнес оценката – основни характеристики. Взаимовръзка между целите и видовете стойност в бизнес оценката. Методи, използвани при определяне на различните видове стойност. Регулиране на оценителската дейност. Нормативна база на бизнес оценяването в Р. България. Стандарти за бизнесоценяване. Професионални звания. Професионална етика и отговорност на оценителя.

Тема 3. Данъци и данъчно облагане. Същност на данъка. Квазиданъци. Същност на бюджета. Бюджетите в България. Елементи на данъка. Данъчни тарифи. Семейно подоходно облагане. Видове данъци. Функции на данъчното облагане. Принципи на данъчното облагане. Данъчната система в Р. България. Облагане на личните доходи в Р. България. Обща характеристика. Данък върху общата данъчна основа. Окончателни данъци. Облагане на потреблението и имуществото в България. Данък върху добавената стойност. Акцизи.

Тема 4. Местни финанси. Фискална децентрализация – същност, принципи, предимства и недостатъци. Количествени и качествени показатели на фискалната децентрализация. Характеристика и роля на местните власти в децентрализирана система на организация на публичния сектор. Собствени приходи на местните власти: местни данъци и общински такси; приходи от управление на общинската собственост. Финансови взаимоотношения между централните и местните власти: същност, роля и видове държавни трансфери; механизъм на държавните трансфери в България. Бюджетен дефицит и дълг на местните власти: дългово финансиране; общински облигации.

Тема 5. Финансиране на външнотърговски сделки. Платежни средства във външнотърговските сделки: банков превод и чек – същност и особености. Кредитни средства в международните търговски сделки: менителница и запис на заповед – дефиниции, реквизити, права и задължения на участващите лица. Техники за финансиране на международната търговска сделка – търговски (фирмен) кредит, сконтиране, акцептиране. Факторинг и форфетиране – същност, особености, права и задължения на страните по сделките. Форми на плащане в международната търговия – авансов превод, документарно инкасо, отворена сметка. Документарен акредитив – дефиниция, права и задължения на участниците, описание на финансирането чрез акредитив. Банкова гаранция при външнотърговските сделки – дефиниция, видове: гаранции при поискване и договорни обезпечения.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай