Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Философия“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Философия

1. Философията на Античността (Платон и Аристотел). Философията на Средните векове (Аврелий Августин и Тома от Аквино).

2. Философията на рационализма, 17-18 век (Декарт, Спиноза, Лайбниц).

3. Философията на емпиризма, 17-18 век (Бейкън, Лок, Бъркли, Хюм).

4. Немски идеализъм (Кант и Хегел).

5. Философски концепции на късния 19 век (Ницше, Маркс, Фройд).

6. Феноменология (Хусерл и Хайдегер).

7. Философия на езика (Ръсел и Витгенщайн).

8. Структурализъм и постструктурализъм (Фуко, Дерида, Лиотар).

9. Философски учения за човека.

10. Логика и епистемология.

11. Естетика и философия на изкуството.

12. Социална критика и критическа теория.

13. Морална философия.

14. Политическа философия и философия на правото.

15. Философия на културата и социална философия.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай