Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Управление на бизнеса и предприемачество” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

Тема 1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация.

Тема 2. Пазарни структури и конкуренция в условията на глобализация. Характеристики на пазарите и детерминанти на потребителското търсене. Фактори, крива и еластичност на търсенето. Маркетингов подход за оценка на търсенето. Предлагане – фактори, еластичност и пазарно равновесие. Сегментиране на пазара и позициониране на продукта. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Видове конкуренция и ефективност.

Тема 3. Развитие на мениджмънта като научна дисциплина, теория и практика за ефективно управление на организациите – основни понятия за субект и обект на управление, бизнес и инстиуционално управление, стратегическо, тактическо и оперативно управление. Еволюция на управленското мислене (принос на различните школи, направления и концепции). Влияние на количествените, процесните, системните и ситуационните подходи. Нива на управление и функции на управление. Предметни функции (функционални направления) на управление - маркетинг, производство, финанси и персонал.

Тема 4. Стратегически мениджмънт - цели и задачи. Характеристика и класификация на целите. Управление чрез цели. Същност на стратегическото моделиране. Избор на стратегия – методи и техники. Стратегическо планиране – еволюция, същност и техники. Институционално изпълнение на стратегията.

Тема 5. Оценка на изпълнението на стратегията. Оценяване на резултатите - икономически, производствени и организационни. Оценяване на управлението на стратегическия процес (изпълнение на стратегическите решения; изпълнение на ключовите задачи; характеристики на изпълнимост на стратегическите планове; управлението на човешките ресурси).

Тема 6. Същност и методология на бизнес анализа. Предмет, функции, задачи и обхват на бизнес анализа. Методи и способи на бизнес анализа. Информационна база на бизнес анализа. Организация на анализа на дейността на стопанската организация. Специфични /традиционни/ методи използвани в бизнес анализа: метод на сравнението, метод на разстоянията, метод на коригираните величини, методи за изследване влиянието на факторите, метод на детайлизацията и др. Математически и статистически методи използвани в бизнес анализа. Финансово-инвестиционни методи. Графични методи.

Тема 7. Динамика и основни принципи при организационното моделиране. Модел на целево - адаптивна организация. Типове организации - базови организационни модели, хибридни и нови организационни форми. Силните и слаби страни на различните видове структури. Организационна диагноза – същност и алгоритъм на изпълнение. Проектна задача:

Тема 8. Предприемачество и бизнес. Същност и концепции за предприемачеството. Бизнес среда и предприемачески екосистеми – компоненти, модели и развитие. От предприемаческата идея до бизнес възможността. Бизнес моделиране и предприемачески стратегии. Развитие на предприемачеството - растеж и интернационализация. Видове предприемачество – социално, на жените, семейно, корпоративно, академично.

Тема 9. Същност на организационното поведение (ОП) като научна област и академична дисциплина. Основни идеи, етапи и тенденции в развитието на ОП – изменения и перспективи на съвременните организации, измерения на новата парадигма и аспекти на ОП. Подходи и модели за изследване на културните различия в ОП. Концептуални модели на управление и ОП – културна стимулация и управленски стилове.

Тема 10. Мотивацията – основни модели и теории. Какво означава да мотивираме в организацията? Специфика на мотивацията в индивидуалното и груповото поведение. Взаимовръзка с теориите и подходите за изучаване на личностните особености в организацията; външни и вътрешни детерминанти; личностни комплекси и организационна ефективност. Външни рамки на системата за стимулиране.

Тема 11. Управление на груповите процеси в организацията. Същност, характеристики, модели и подходи за функционирането на организациите – организационни структури, дизайн, групова динамика и екипи. Власт, мениджърски и лидерски стилове. Организационна култура - инструментариум за изследване. Видове организационни комуникации, комуникационен процес (елементи и етапи), междуличностни ефекти и бариери.

Тема 12. Управление на проекти – основни положения. Същност на проектите. Потребност от проекти. Дефиниция на проект. Сравнение на проекти и операции. Структурен подход за управление на проекти - предназначение, контекст и принципи за управление. Цели на проекта, управленски процеси за постигане на целите, нива на проекта. Жизнен цикъл на проекта.

Тема 13. Управленски характеристики и особености на иновационния процес. Зависимости: предприемаческа дейност - нагласи - иновации. Иновационни принципи. Структура и съдържание на иновационния процес. Фази на иновационния процес на фирмено равнище. Иновационни стратегии. Иновационни проекти. Организацинно развитие и иновации.

Тема 14. Управление на човешките ресурси – система от елементи, етапи и зависимости. Модел „7S” на Ф. Маккинзи - методологическа основа на системата за стратегическо управление на персонала. Регламенти и стандарти - организационни структури и управленска документация. Проучване на потребностите и планиране на персонала. Подбор, разпределение и организация на труда. Управление на индивидуалното изпълнение и кариерата – оценяване, обратна връзка, атестиране, обучение, менторство и коучинг.

Тема 15. Управление на промените и организационно развитие - типове ситуации за организационна промяна и отговорности на мениджърите. Модели и стратегии за справяне със съпротивата срещу промяна. Система за управление на „хаотиката“ и турболентността на съвременните организации в бизнеса – осем стъпки за успешна промяна. Етични измерения и корпоративна социална отговорност.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай