Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Туризъм” Департамент „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

Тема 1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж – видове и фактори.

Тема 2. Икономическото развитие във времето. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа история (неоинституционална икономика). Фактори и стимули на икономическия растеж-групиране. Промяна в основните характеристики на на икономическия растеж след 1971 г. Депресии, рецесии, кризи. Дълговременна икономическа конюнктура. Поява на нови видове депресии и кризи. Класификация. Държавна икономическа политика за изход от депресиите - модели. Проектна задача: Кризи – видове и фактори.

Тема 3. Развитие на мениджмънта като научна дисциплина, теория и практика за ефективно управление на организациите – основни понятия за субект и обект на управление, бизнес и институционално управление, стратегическо, тактическо и оперативно управление. Еволюция на управленското мислене (принос на различните школи, направления и концепции). Влияние на количествените, процесните, системните и ситуационните подходи. Нива на управление и функции на управление. Предметни функции (функционални направления) на управление - маркетинг, производство, финанси и персонал. Проектна задача: Вземането на решения – важен интегрален фокус при управлението на организациите.

Тема 4. Стратегически мениджмънт - цели и задачи. Характеристика и класификация на целите. Управление чрез цели. Същност на стратегическото моделиране. Избор на стратегия – методи и техники. Стратегическо планиране – еволюция, същност и техники. Институционално изпълнение на стратегията. Проектна задача: Разработване на план за изпълнение на стратегията – съдържателни и технологични особености.

Тема 5. Функции на управлението на туризма - планиране, организиране, координация и контрол. Функционални направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси, персонал, материални, туристически и информационни ресурси. Туризмът като обект на стратегическо управление. Специфични характеристики и структуроопределящи компоненти на туризма. Проектна задача: Разработване на стратегия на туристическо предприятие.

Тема 6. Връзки с обществеността, реклама и пропаганда. Основни различия между рекламата и връзките с обществеността. PR като част от интегрираните маркетингови комуникации (ИМК). Връзки с обществеността – същност, определения и ключови понятия. Управление на връзките с обществеността на туристическата организация. Проектна задача: Разработване на план за кризисна PR кампания в туризма.

Тема 7. Същност и съдържание на туроператорската дейност. Организиране и планиране на туристическите пътувания с обща цена. Подготовка, продажба, провеждане и отчитане на туристическите пътувания с обща цена. Същност и съдържание на турагентската дейност. Характеристика на основните дейности на туристическите агенти. Организация на агентска дейност. Технология на дейността на бюрата на туристическите агенции. Проектна задача: Разработване на туристическо пътуване с обща цена.

Тема 8. Хотелиерски продукт. Същност и структура. Особености на хотелиерския продукт. Видове хотелиерски продукти. Видове заведения за пребиваване и тяхната категоризация. Същност и значение на категоризацията в хотелиерството. Наредба за категоризация. Хотелиерски вериги, луксозни хотели, апартхотели, семейни хотели и др. Проектна задача: Представяне на основни и допълнителни услуги в петзвезден хотел.

Тема 9. Същност и значение на ресторантьорството в туризма. Основни функции и особености в ресторантьорството. Видове заведения за хранене и тяхната специфика. Видове тематични ресторанти. Кулинарни атракции и тематични вечери. Проектна задача: Разработване на примерен HACCP план за класически ресторант като пример за добра практика, съгласно Закона за храните.

Тема 10. Политика на туроператорската фирма. Мисия, визия, цели. Организацията на дейността на туристическата агенция. Дейности по проучването. Дейности по организирането на туристически пакети. Дейности по реализирането продукти. Управление на туроператорската дейност на водещи европейски компании. Великобритания. Германия. Франция. Испания и Италия. Преки пазари и конкуренти. Проектна задача: Разработване на политика на туристическата фирма.

Тема 11. Вътрешни нормативни актове на системата за управление на качеството. Наръчник за качество. Документирана процедура. Работна инструкция. Фирмени стандарти. Структура и съдържание на вътрешните нормативни документи. Разработване, внедряване и одит на системата за управление на качеството. Проектна задача: Разработване на документирана процедура.

Тема 12. Същност и особености на международния туризъм. Експликации и терминологични уточнения. Принципи и закономерности в международния туризъм. Международни туристически организации. Международни правни източници в туризма. Продажби и маркетинг на международния туристически продукт. Международни туристически пазари. Международен маркетинг. Глобални системи за разпространение. Рекламна политика в международния туризъм. Тенденции и прогнози в международния туризъм. Проектна задача: Промени в развитието на международния туристически пазар в условията на икономическа криза.

Тема 13. Организиране на консултантски проект. Организация на консултантските проекти в туризма. Технология на консултантските проекти в туризма. Изпълнение на консултантски проект. Тип на проекта. Етапи в изпълнението на консултантския проект. Контрол върху консултантския проект. Проектна задача: Разработване на консултантски проект на туристическо предприятие.

Тема 14. Основни характеристики в поведението на туристическите потребители. Типология на туристите. Специфика на поведението на туристите от различни национални култури. Детерминанти на културния шок. Проектна задача: Представяне на особеностите на различните национални култури на туристи от европейските страни.

Тема 15. Цели, мащаб и фокус на екологичното счетоводство. Организация на екологичната отчетност. Състав на екологичната отчетност. Функции на екологичната отчетност. Управленски решения базирани на екологичния счетоводен отчет. Основни екологични разходи на туристическата фирма. Видове, класификация, основни подходи за съставяне на екологичен счетоводен отчет. Проектна задача: Представяне на управленски решения, базирани на екологичния счетоводен отчет.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай