Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Счетоводство и одит“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

Тема 1. Микроикономика. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие. Потребителски избор: обща, пределна и средна полезност; закон за намаляващата пределна полезност; потребителско равновесие; потребителски излишък. Производство, разходи и приходи на фирмата. Видове пазарни структури. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция: краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата; предлагане в отрасъла и пазарна крива на предлагането; равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период; отраслово и фирмено предлагане при постоянни, нарастващи и намаляващи средни разходи. Съвършена конкуренция и ефективност. Несъвършена конкуренция. Монопол – същност и видове; ценообразуване и производство в условията на чист монопол; дългосрочно пазарно поведение на фирмата монополист; ценова дискриминация. Монополистична конкуренция и олигопол. Пазар на производствени фактори: обща характеристика; пазар на труда – търсене, предлагане и равновесие; капиталов пазар; пазар на земя.

Тема 2. Макроикономика. Макроикономически проблеми и цели. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители: номинален и реален брутен вътрешен продукт (БВП) – подходи за измерване; брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Дефлатор на БВП. Бизнес цикълът и неговите фази. Безработица – измерване, видове (фрикционна, структурна, циклична). Естествено равнище на безработица и потенциален БВП. Икономически растеж – преки и косвени фактори; екстензивен и интензивен растеж. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация и техните икономически последствия; измерители на ценовите колебания – дефлатор на БВП и индекс на потребителските цени. Крива на Филипс. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви на търговските банки. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричен съвет – определение, същност, функциониране. Причини за въвеждането на паричен съвет в България. Фискална политика – регулиране на съвкупното търсене чрез държавния бюджет. Видове фискална политика – експанзивна и рестриктивна. Държавен дълг.

Тема 3. Международна икономика. Теории за международната търговия - възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства (А. Смит, Д. Рикардо), теория за неравномерното разпределение на ресурсите (Е. Хекшер и Б. Олин), съвременни (алтернативни) теории. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; статични ефекти на митата. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Либерализация на световната търговия. Глобален подход в либерализацията - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световна търговска организация (СТО) – основи цели и принципи на действие. Регионален подход в либерализацията и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване на Р. България към ЕС. Валутен пазар – котировки и видове сделки. Валутен и лихвен арбитраж. Номинален, реален и ефективен валутен курс. Видове валутно-курсови режими. Валутна система на Европейския съюз. Критерии в договора от Маастрихт за присъединяване към Еврозоната.

Тема 4. Икономически теории: теоретичният принос на Джон Менард Кейнс: икономиката на пълната заетост; кейнсианската революция; кейнсианци и посткейнсианци. Новият икономически синтез и теоретичният принос на Милтън Фридмън, Фридрих фон Хайек, Джон Кенет Гълбрайт.

Тема 5. Стопанско управление. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории – поведенческа (бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика. Управленски процес: декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението; управленско решение; етапи във вземането на управленско решение; информационно осигуряване на управленските решения. Мотивацията в управлението: същност и значение на мотивацията; мотивационни теории; видове и сравнителна характеристика; мотивация и парично възнаграждение; мотивация и поведение; закон за ефекта на Торндайк.

Конспект за държавен изпит - ІІ част

Тема 1. Основи на счетоводството. Същност и характеристика на счетоводството. Счетоводството като информационна система и нейното значение за управлението и контрола на дейността на предприятието. Правни норми в Счетоводството – очертаване на актуалната към момента нормативна рамка. Предмет и обект на счетоводството – същност и класификация на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите. Същност и елементи на счетоводния метод. Принципи на счетоводството. Счетоводен баланс – способ на балансовото обобщаване, структура и форма на баланса, изменение на баланса под влияние на стопанските операции, модели на балансови зависимости. Система на счетоводните сметки – стоеж на счетоводните сметки и система на двойното записване по тях. Обобщаване на счетоводните данни - Оборотна ведомост на синтетичните и аналитичните счетоводни сметки.

Тема 2. Корпоративни финанси. Стойност на парите във времето: бъдеща и настояща стойност. Отчитане на риска при инвестиционните решения. Дългосрочно финансиране на фирмата: теория за ефективните финансови пазари; емисия на ценни книжа от фирмата – начини и процедури; как се определя цената при публични емисии на ценни книжа. Специфични източници на финансиране: лизинг – същност, видове и предимства; варанти и конвертируеми облигации. Капиталова структура на фирмата: обща постановка. Дивидентна политика на фирмата: начини на изплащане на дивиденти; влияние на дивидентната политика върху цената на акциите; влияние на данъците и дивидентната политика. Анализ на финансовото състояние на фирмата – общи принципи и методология. Основни въпроси на финансовото планиране на фирмата. Сливания и придобивания: същност и класификация; теоретични модели, описващи трансакционните мотиви на придобиването; структуриране и реализация на придобиванията; методи за защита.

Тема 3. Финансово счетоводство, 1 част. Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието. Счетоводно отчитане на привлечения капитал на предприятието. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи. Счетоводно отчитане на изваждането от употреба на дълготрайни материални активи. Счетоводно отчитане на ремонта на дълготрайни материални активи. Амортизация на дълготрайните материални активи. Методи на амортизация. Амортизационна политика на предприятието. Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи. Счетоводно отчитане на финансовите активи. Счетоводно отчитане на материалите. Счетоводно отчитане на стоките. Счетоводно отчитане на продукцията. Методи за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление.

Тема 4. Финансово счетоводство, 2 част. Същност и характеристика на разходите на предприятието като обект на счетоводно отразяване. Класификация на разходите. Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи. Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности на предприятието. Счетоводно отчитане на финансовите разходи. Счетоводно отчитане на извънредните разходи. Счетоводно отчитане на финансовия и оперативен лизинг. Същност и характеристика на приходите на предприятието като обект на счетоводно отразяване. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на предприятието. Счетоводно отчитане на финансовите приходи. Счетоводно отчитане на извънредните приходи. Счетоводно отчитане на валутните операции. Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки. Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието с персонала. Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието с бюджета. Годишно счетоводно приключване – същност, подготовка и етапи. . Годишен финансов отчет на предприятието – съдържание и структура.

Тема 5. Счетоводни стандарти, 1 част. Въведение в НСС - Национални Счетоводни Стандарти. Общи разпоредби. Дълготрайни материални активи. Първоначална оценка и последващи преоценки при признаване на дълготрайните материални активи. Последващи разходи върху активите. Амортизиране на дълготрайните материални активи – полезен живот, методи, остатъчна (ликвидационна) стойност, изваждане от употреба. Отчитане и представяне на обезценката на дълготрайните материални активи. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети. Нематериални дълготрайни активи. Признаване, първоначално и последващо оценяване. Разграничаване на материални и нематериални активи. Разходи за научна и развойна дейност. Амортизиране на нематериалните активи. Отчитане и представяне на обезценката. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети Отчитане и представяне на договори за строителство. Методи за признаване и оценяване на приходите и разходите. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети. Лизинг и класификация на лизинговите договори. Отчитане на лизинговите сделки. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ

Тема 1. Счетоводни стандарти, 2 част. Дефиниране и признаване на инвестиционни имоти. Първоначално и последващо оценяване. Модел на “справедлива стойност” и модел на “цена на придобиване”. Прехвърляне на имоти към и от инвестиционни имоти. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети. Материални запаси. Определения и признаване. Оценяване по цена на придобиване и по нетна реализуема цена. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети. Отчитане и представяне на биологичните активи и земеделската продукция. Първоначално признаване и последващи преоценки. Финансови инструменти. Обхват и класификация. Първоначално признаване и последващо оценяване. Третиране на ефектите от преоценките при различните видове финансови инструменти. Обезценка на финансовите инструменти. Оповестяване за нуждите на финансовите отчети. Признаване на приходите. Принципи на признаване. Оценяване на приходите. Особености на признаваното, отлагането и оповестяванията на приходите. Отчитане и представяне на разходите за данъци. Признаване на текущи и отсрочени данъчни активи и пасиви. Оценяване и представяне в баланса и в отчета за приходи и разходи. Особености при признаване и измерване на данъчните активи. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети. Провизии, условни активи и условни пасиви. Дефиниране, правила за оценяване, признаване, преразглеждане и освобождаване на провизиите. Специфични видове провизии. Представяне на условни активи и условни пасиви. Оповестявания за нуждите на финансовите отчети.

Тема 2. Системи и методи за калкулиране. Роля и значение на счетоводството за управлението на предприятието. Същност, цели и задачи на управленското счетоводство. Сравнителна характеристика с финансовото счетоводство. Същност на разходите в контекста на управленското счетоводство. Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство. Формиране на стойността на СМЗ съгласно СС 2. Имплементиран подход към себестойността. Същност на калкулирането. Видове себестойност. Методи на калкулирането – поръчков. Методи на калкулирането – попроцесен. Анализ на зависимостта Разходи-Обем-Печалба. Бюджетиране и Финансови отчети.

Тема 3. Банково счетоводство. Счетоводно отчитане на собствения капитал на банките. Счетоводно отчитане на привлечения капитал на банките. Счетоводно отчитане на емисионните операции в БНБ. Счетоводно отчитане на левовите касови операции в банките. Счетоводно отчитане на валутните касови операции в банките. Отчитане на финансовите активи на банките. Счетоводно отчитане на банковите кредити. Отчитане на плащанията между банките в национална валута. Отчитане на плащанията между банките в чуждестранна валута. Отчитане на разходите в банките. Отчитане на приходите в банките. Отчитане на финансовия резултат на банките.

Тема 4. Данъци и данъчно облагане. Същност на данъка. Квазиданъци. Същност на бюджета. Бюджетите в България. Елементи на данъка. Данъчни тарифи. Семейно подоходно облагане. Видове данъци. Функции на данъчното облагане. Принципи на данъчното облагане. Данъчната система в Р. България. Облагане на личните доходи в Р. България. Обща характеристика. Данък върху общата данъчна основа. Окончателни данъци. Облагане на потреблението и имуществото в България. Данък върху добавената стойност. Акцизи.

Тема 5. Оценка на бизнеса. Същностни характеристики, предимства и недостатъци на традиционните подходи и методи за оценка на бизнеса. Потребност от бизнес оценяване. Предприятието като обект на пазарна оценка. Класификация на оценителските подходи и методи. Разходният подход в бизнес оценяването и неговите методи - Метод на чистата стойност на активите и Метод на ликвидационната стойност. Сравнителният подход в оценката на бизнеса и методите му (Метод на капиталовия пазар и Метод на сделките). Доходният подход и неговите методи (Метод на дисконтирания паричен поток, Метод на капитализирания доход). Видове стойност в оценката на бизнеса. Стойността като икономическа категория. Цена и стойност. Видове стойност, определяни в бизнес оценката – основни характеристики. Взаимовръзка между целите и видовете стойност в бизнес оценката. Методи, използвани при определяне на различните видове стойност. Регулиране на оценителската дейност. Нормативна база на бизнес оценяването в Р. България. Стандарти за бизнесоценяване. Професионални звания. Професионална етика и отговорност на оценителя.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай