Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Реклама“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 2)

Конспект за държавен изпит - І част - Реклама

Тема 1. Медия планиране
Цели пред медия планирането. Етапи на медийното планиране. Стратегическо медия планиране – въпроси. Брутни рейтинг точки. Тактическо медия планиране – сравнение на рекламоносители и избор. Медия планове и графици. Пост-кампаниен анализ.

Тема 2. Показатели за измерване на медийните аудитории.
Пипълметрични системи. Показатели за измерване на медийната аудитория в телевизия, интернет, печатни медии (рейтинг, аудиторен дял, импресии, тираж и т.н.). Индекс на сходство (affinity index).

Тема 3. Рекламни формати и позиции в медиите
ATL и BTL, TTL комуникации - определение, история, развитие; Предимства и недостатъци на инструментите на BTL в сравнение с традиционната реклама; ATL инструменти - рекламни традиционни формати и позиции в телевизия, радио, вестници, списания, интернет, кино, външна реклама. BTL инструменти - нетрадиционни формати. Герила маркетинг – същност, развитие, принципи и типични изисквания; видове герила формати – същност, предимства и недостатъци .

Тема 4. Регулация и саморегулация на рекламата
Законова рамка на рекламата в България – Закон за защита на потребителите, Закон за защита на конкуренцията, Закон за радиото и телевизията. Регулация на рекламата на алкохол, цигари, лекарства, хазарт и други регулирани продукти и услуги. Сравнителна и заблуждаваща реклама. Саморегулация. Етичен кодекс. Национален съвет за саморегулация.

Тема 5. Адаптация на рекламата за външни пазари
Адаптация на продукт, цена и дистрибуция при излизането на външни пазари. Глобализация и реклама. Адаптиране на рекламните послания. Между-културни различия. Запазване на търговски марки и генериране на бранд имена при излизане на международни пазари. Бранд бук.

Тема 6. Интегрирани маркетингови комуникации
Същност и развитие на концепцията за ИМК. Инструменти на ИМК – Реклама, ПР, Директен маркетинг, Лични продажби, Насърчаване на продажбите, Реклама от уста на уста, Продуктово позициониране, Спонсорство, Реклама на мястото на продажба. Интегриране на рекламата с останалите елементи на ИМК.

Тема 7. Маркетинг
Същност, функции и задачи на маркетинга. МОС и МИС. Сегментиране и избор на целеви пазар. Позициониране. Препозициониране. Диференциране. Маркетинг микс. SWOT анализ. PEST анализ.

Тема 8. Брифът като основен инструмент за работа
Какво е бриф – дефиниции, функции, съдържание. Основни принципи, които могат да се прилагат в брифинг ситуация; Необходимост от бриф – или как виждат света агенцията и клиента; Видове бриф. Ритуалът брифиране. Дебриф.

Тема 9. Стратегия и тактика в рекламната комуникация
Същност на рекламната стратегия и тактика. Компоненти на рекламната стратегия: рекламни цели; послание; бюджет; Проблемът с маркетинговата и комуникационна цел. Процесът на съставяне на рекламна стратегия – етапи. Генериране на insight. Професия: Стратегически планьор в рекламна агенция – задачи и отговорности; необходими опит и умения; предизвикателства.

Тема 10. Предварителни проучвания в рекламата
Как и защо се използват проучванията. Смисъл на проучванията; Видове маркетингови проучвания – пазарни и рекламни; количествени и качествени; Методи и цели на количествени и качествени пазарни проучвания; Методи и цели на количествени и качествени рекламни проучвания; Фази на провеждане на маркетингово проучване; Основни изисквания към въпросника.

Тема 11. Роля на акаунт отдела в рекламната агенция
Място на отдела в агенцията – същност, функции, вътрешна структура. Позиции – ключови задължения и отговорности, цел на длъжностите, взаимоотношения с останалите членове на екипа, специфични функции и задачи, специални знания и умения, личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни); Агенционен бриф – същност, съдържание; задължителни елементи и акценти

Тема 12. Мястото на творческия отдел в рекламната агенция
Работа на творческия отдел – същност, функции, дейности, цели, процес, съображения; Вътрешна структура на отдела - ключови задължения и отговорности, цел на длъжностите, взаимоотношения с останалите членове на екипа, специфични функции и задачи, специални знания и умения, личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни).Криейтив директор и Арт директор – разлики. Ролята на копирайтъра. Терминология на копирайтърите: Заглавие (Headline), Подзаглавие (Subhead); Слоган (Slogan) и Tagline; Текст (Body Copy); Въвеждащ параграф (Lead-in Paragraph); Вътрешен параграф (Interior Paragraph); Заключение (Close); Създаване на творческа концепция; Писане на творчески бриф - същност, съдържание; задължителни елементи и акценти

Тема 13. Бранд – същност, цели и функции
Процеси при изграждане на бранд идентичност. Видове брандинг; предимства и недостатъци. Стекхолдъри и процеси за управление на външната среда. Позициониране и основни етапи при изграждане на бранд стратегия. Бранд архитектури – същност и предназначение; предимства и недостатъци. Видове имена и таглайни, и техните предимства и недостатъци.

Тема 14. Рекламна комуникация в интернет
Промяна на поведението на потребителите в ерата на дигиталните комуникации. Специфики в дигиталното поведение на потребителите. Дигитална потребителска пътека. Инструментариум на дигиталния маркетинг. Измерители. Микромоменти.

Тема 15. Социалните мрежи като рекламен канал
Развитие на социалните мрежи. Поведение на потребителите в социалните мрежи. Специфики в поведението на потребителите в социалните мрежи. Рекламни възможности в социалните мрежи. Вписване на социалните мрежи в онлайн рекламните комуникации. Съдържание, създадено от потребителите. Контент маркетинг в социалните мрежи. Измерители.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай