Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Регионална и общинска сигурност“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Регионална и общинска сигурност

Тема 1. Институционални и правни аспекти на сигурността
1. Институциализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността на Република България – класификация и основно съдържание.
2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност. Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България. Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.
3. Нормативната уредба на правоохранителните органи и службите за сигурност в Република България.

Тема 2. Регионални аспекти на етнонационалната сигурност
1. Определение за конфликт. Модели на конфликта.
2. Етнонационални проблеми и конфликти в черноморската зона. Модел на конфликта в Украйна.
3. Традиции и тенденции в етническите и конфесионални конфликти на Балканите.

Тема 3. Гражданско общество и граждански контрол
1. Гражданско общество. Държава. Сигурност.
2. Демократичен контрол над системата за национална сигурност
3. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за сигурност.

Тема 4. Криза на ценностите и асиметрични заплахи
1. Асиметричният характер на съвременните конфликти.
2. Асиметричните заплахи - регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност.
3. Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи. Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи.

Тема 5. Информационни и аналитични способности за сигурност
1. Съдържание и методика на информационно-аналитичната дейност.
2. Методи, процедури и практики на аналитичната дейност.
3. Работа с източници на информация. Сигурност на информацията.

Тема 6. Вътрешен ред и сигурност
1. Вътрешна сигурност на държавата-понятия,еволюция,съвременно съдържание.
2. Съвременни проблеми при осъществяване на политиката по поддържане на вътрешен ред и сигурност.
3. Публично-частното партньорство в дейностите по поддържане на вътрешния ред и сигурност.
4. Нормативна основа на вътрешния ред и сигурност,компетенции на държавните органи.

Тема 7. Дискриминация и защита от дискриминация
1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й.
2. Правна уредба на защитата от дискриминация в Република България. Правомощия и дейност на Комисията за защита от дискриминация.
3. Политиката на ЕС и правните рамки за антидискриминацията. Защита на малцинствата и етническа дискриминация. Анализ на Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства.

Тема 8. Информационна сигурност
1. Понятие за информационна сигурност. Видове сигурност.
2. Информационни ресурси. Заплахи за сигурността.
3. Противодействие на заплахите. Контрол на достъпа.

Тема 9. Иновации и инвестиции в регионалната сигурност
1. Иновации и иновационен процес. Основни концепции за мениджмънт на иновации.
2. Инвестиции и инвестиционен процес. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.
3. Планиране, избор и финансиране на инвестиционен процес.

Тема 10. Държавна служба в системите за сигурност
1. Същност на администрацията в сферата на Националната сигурност. Система и структура на администрацията на Националната сигурност в Република България.
2. Държавна служба в Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.
3. Формиране на държавните служителит в администрацията на националната сигурност. Професионална кариера на държавните служителите от администрацията на структурите от сферата на националната сигурност. Осигуряване на държавните служители в сигурността и отбраната.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализация „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“

Тема 1. Методи за подпомагане вземането на решение
1. Вземане на решение – основни понятия. Задачата за вземане на решение.
2. Процес на вземане на решение.
3. Анализ на решенията.

Тема 2. Отбранително мобилизационна подготовка
1. Основи на мобилизацията.
2. Привеждане на въоръжените сили и страната от мирно на военно положение.
3. Отбранително-мобилизационна подготовка на страната - законова и нормативна уредба в Република България.

Тема 3. Специални разузнавателни средства
1. Значение на техническите методи за придобиване и защита на информацията. Основни оперативно-технически способи за провеждане на разузнавателна и контраразузнавателна дейност. Наблюдение и проследяване. Класификация на методите за подслушване.
2. Подслушване чрез предаване на информацията по радиоканал. Подслушване чрез предаване на информация по проводни линии. Насочени и специални микрофони. Телефонен контрол.
3. Контрол на информацията в компютърните мрежи. Контрол на пощенската кореспонденция. Белязване. Ред за използване на СРС.

Тема 4. Основи на криминологията
1. Развитие на криминологията. От древността към новото време и съвременни тенденции. Школи и направления в криминологията.
2. Престъпна дейност и престъпно поведение. Престъпност и причинно-следствени връзки. Изследване на престъпността. Модел за изследване;
3. Борба с престъпността. Обща и специална превенция. Индивидуална превенция.

Тема 5. Контраразузнаване
1. Организация, функции и задачи на българското контраразузнаване.
2. Оперативна обстановка. Анализ и оценка на оперативната обстановка.
3. Подбор и привличане на секретни сътрудници. Организация на работата със секретните сътрудници.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Специализация „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

Тема 1. Управление, оценка, анализ и прогнози на риска
1. Същност, природа и теории за риска за сигурността
2. Същност, пиррода и теории за управление на риска
3. Стандарти, методи и средства за управление на риска за сигурноста

Тема 2. Контраразузнавателно противодействие на корупцията
1. Цели и задачи на контраразузнаването. Контраразузнавателно осигуряване на правата и свободите на гражданите.
2. Длъжностни престъпления. Определение и организиране на противодействието срещу.
3. Организация на системата за сигурност в Р. България. Проблеми на взаимодействието и общес Разузнаването и контраразузн. се свързват с дейността на службите за НС.

Тема 3. Политически и социални фактори на сигурността
1. Култура и културни системи. Интерпретации на културата. Социални системи.
2. Връзката на културната и социалната система.
3. Власт и политика. Политическото, политиката и политиките. Политически системи.
4. Сигурността, като състояние на обществото. Система за сигурност в държавата и в обществото. Секюризация и десекюризация в съвременните общества.

Тема 4. Управление при кризи с невоенен характер
1. Същност и основни характеристики на кризите с невоенен характер.
2. Национална система за управление при кризи. Национална система за ранно предупреждение.
3. Процедури по управление при кризи с невоенен характер.

Тема 5. Защита на критичната инфраструктура
1. Същност, съдържание и развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура.
2. Идентифициране, характеризиране и оценяване на заплахи и уязвимости на критична инфраструктура.
3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай