Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Обществен ред и местно самоуправление“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

Тема 1. Концептуални основи на сигурността
1. Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Съвременно съдържание , еволюция и определения на понятието национална сигурност.
2. Съвременни възгледи и школи и за изследване на сигурността . Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.
3. Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините, концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Основно съдържание на Стратегията на сигурност на Република България от 2010 г. Други стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.

Тема 2. Регионални аспекти на етнонационалната сигурност
1. Определение за конфликт. Модели на конфликта.
2. Етнонационални проблеми и конфликти в черноморската зона. Модел на конфликта в Украйна.
3. Традиции и тенденции в етническите и конфесионални конфликти на Балканите.

Тема 3. Гражданско общество и граждански контрол
1. Гражданско общество. Държава. Сигурност.
2. Демократичен контрол над системата за национална сигурност
3. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за сигурност.

Тема 4. Дискриминация и защита от дискриминация
1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й.
2. Правна уредба на защитата от дискриминация в Република България. Правомощия и дейност на Комисията за защита от дискриминация.
3. Политиката на ЕС и правните рамки за антидискриминацията. Защита на малцинствата и етническа дискриминация. Анализ на Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства.

Тема 5. Криза на ценностите и асиметрични заплахи
1. Асиметричният характер на съвременните конфликти.
2. Асиметричните заплахи - регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност.
3. Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи. Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи.

Тема 6. Информационни и аналитични способности за сигурност
1. Съдържание и методика на информационно-аналитичната дейност.
2. Методи, процедури и практики на аналитичната дейност.
3. Работа с източници на информация. Сигурност на информацията.

Тема 7. Информационна сигурност
1. Понятие за информационна сигурност. Видове сигурност.
2. Информационни ресурси. Заплахи за сигурността.
3. Противодействие на заплахите. Контрол на достъпа.

Тема 8. Държавна служба в системите за сигурност
1. Същност на администрацията в сферата на Националната сигурност. Система и структура на администрацията на Националната сигурност в Република България.
2. Държавна служба в Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.
3. Формиране на държавните служителит в администрацията на националната сигурност. Професионална кариера на държавните служителите от администрацията на структурите от сферата на националната сигурност. Осигуряване на държавните служители в сигурността и отбраната.

Тема 9. Иновации и инвестиции в регионалната сигурност
1. Иновации и иновационен процес. Основни концепции за мениджмънт на иновации
2. Инвестиции и инвестиционен процес. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.
3. Планиране, избор и финансиране на инвестиционен процес.

Тема 10. Превенция на престъпността:
1. Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност. Форми за осъществяване на превантивна дейност. Видове превенция на престъпността. Програми за превенция в европейските страни.
2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
3. Превенция на престъпните посегателства спрямо МПС. Предотвратяване и пресичане на престъпни посегателства спрямо МПС..

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализация „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“

Тема 1. Правен режим за защита на класифицираната информация
1. Същност и социална роля на информацията: информационен процес; качества на информацията.
2. Органи за защита на класифицираната информация: условия и ред за получаване на достъп до класифицирана информация.
3. Информация и национална сигурност: тенденции в стратегическата среда; информационна мощ.

Тема 2. Методи за подпомагане вземането на решение
1. Вземане на решение – основни понятия. Задачата за вземане на решение.
2. Процес на вземане на решение.
3. Анализ на решенията.

Тема 3. Противодействие на общата престъпност
1. Задачи, структура и организация на органите на полицията за противодействие на общата престъпност.
2. Превенция на общата престъпност
3. Характеристика на престъпленията свързани с наркотични вещества. Предотвратяване и пресичане на престъпления свързани с наркотични вещества.

Тема 4. Детска престъпност и деца в риск
1. Дейност на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
2. Организация и взаимодействие между държавните институции, общинските администрации и неправителствените фондации, и сдружения на гражданите в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
3. Динамика и структура на престъпността с извършител дете. Динамика и структура на престъпленията с пострадало дете. Основни фактори за превръщане на децата в жертви.

Тема 5. Контраразузнаване:
1. Организация, функции и задачи на българското контраразузнаване;
2. Оперативна обстановка. Анализ и оценка на оперативната обстановка.
3. Подбор и привличане на секретни сътрудници. Организация на работата със секретните сътрудници.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Специализация „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

Тема 1. Управление, оценка, анализ и прогнози на риска
1. Същност, природа и теории за риска за сигурността.
2. Същност, природа и теории за управление на риска.
3. Стандарти, методи и средства за управление на риска за сигурноста.

Тема 2. Контраразузнавателно противодействие на корупцията
1. Цели и задачи на контраразузнаването. Контраразузнавателно осигуряване на правата и свободите на гражданите.
2. Длъжностни престъпления. Определение и организиране на противодействието срещу тях.
3. Организация на системата за сигурност в Р. България. Проблеми на взаимодействието и обществения контрол.

Тема 3. Политически и социални фактори на сигурността
1. Култура и културни системи. Интерпретации на културата. Социални системи.
Връзката на културната и социалната система.
2. Власт и политика. Политическото, политиката и политиките. Политически системи.
3. Сигурността, като състояние на обществото. Система за сигурност в държавата и в обществото. Секюризация и десекюризация в съвременните общества.

Тема 4. Защита на критичната инфраструктура
1. Същност, съдържание и развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура.
2. Идентифициране, характеризиране и оценяване на заплахи и уязвимости на критична инфраструктура.
3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура.

Тема 5. Стратегическо предвиждане, ранно оповестяване и управление на риска
1. Същност, съдържание, предназначение и практики за стратегическото предвиждане.
2. Същност, съдържание и роля на ранното оповестяване.
3. Идентифициране, анализ, оценяване и противодействие срещу риска.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай