Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Науки за земята и алтернативни енергии“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Еволюция на Земята през докамбрий, палеозой, мезозой и неозой:
- еволюция на литосферата;
- климат;
- организмов свят;
- полезни изкопаеми.

2. Стадии в процеса на образуването на седиментните скали: изветряне, транспорт, седиментация, диагенеза и епигенеза.

3. Генериране на магма и видове магмени скали (интрузивни, ефузивни, по съдържание на SiO2). Същност и фактори на метаморфизма.

4. Природни ресурси. Класификации. Видове. Запаси. Собственост на природните ресурси. Понятие и видове права на природоползоване. Понятие и структура на механизмите за природоползване. Управления в сферата на природоползването.

5. Речни системи – основни елементи, речен отток (режим на оттока, основни фактори за режима на оттока, влияние на човешката дейност върху речния отток), температура на речните води (денонощно и годишно изменение на температурата).

6. Дефиниция за екологична катастрофа. Дефиниции за понятията „природна катастрофа“, „антропогенна катастрофа“, „техногенна катастрофа“. Класификации на природните катастрофи.

7. Измерване на силата на земетресенията – сеизмични скали. Най-силните земетресения в България – описание и характеристики.

8. Аерокосмически методи и средства за изследвания в екологията и околната среда. Основни насоки на аерокосмическите изследвания. Контактни изследвания. Дистанционни аерокосмически изследвания. Физични основи. Методи и средства на дистанционните изследвания. Аерокосмически летателни апарати за дистанционни изследвания. Околоземна орбита. Оптимални орбитални характеристики на космически летателни апарати за дистанционни изследвания.

9. Информация, обработка на информацията, информационни системи. Геоинформационни системи. Същност и функционалност. Практически примери за геоинформационни системи. Лицензни и отворени системи. Приложения на ГИС в практиката.

10. Пенетрация – дефиниция. Статична и динамична пенетрация.

11. Фотоволтаични преобразуватели и системи - устройство и действие

12. Еклогичина биоенергетика и нейното моделиране в антропоггенни системи за производство на енергия

13. Видове възобновяеми източници на енергия. Ефективност и характерни особености. Присъединяване на възобновяемите и алтернативни енергийни източници към електропреносната мрежа. Надеждност и сигурност на енергопреносните системи.

14. Икономически методи за управление опазването на околната среда – същности видове. Цени, ценообразуване и разходи за опазване на околната среда.

15. Същност и дефиниция на проекти. Структурен подход за управление на проекти. Специфика на екологичните проекти. Управление на времето при екологични проекти. Управление на разходите при екологични проекти. Управление на риска при екологични проекти. Екологични програми и проекти в ЕС.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай