Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Маркетинг“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 2)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Микроикономика. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Еластичност на търсенето - от цената, от дохода, кръстосана еластичност. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на предлагането от цената. Пазарно равновесие. Промени в пазарното равновесие под въздействие на изменения в търсенето и предлагането.

2. Предлагане на фирмата на съвършено конкурентен пазар. Фирма и пазарна структура. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Характеристика на съвършената конкуренция. Търсене на продукта на фирма съвършен конкурент. Краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата. Предлагане в отрасъла и пазарна крива на предлагането. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Отраслово и фирмено предлагане при постоянни, нарастващи и намаляващи средни разходи. Съвършена конкуренция и ефективност.

3. Несъвършена конкуренция. Монопол – същност и видове. Пазарно търсене при чист монопол. Пределен приход на монопола и еластичност на търсенето. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на монопол, максимизиращ печалбата си. Ценова дискриминация. Стратегии на монополно поведение. Монополистична конкуренция и олигопол.

4. Макроикономика. Макроикономически проблеми и цели. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Брутен вътрешен продукт - подходи за измерване. Недостатъци на концепцията за БВП. Други измерители на икономическата активност: брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.

5. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Бизнес цикълът и неговите фази. Безработица – измерване, видове (фрикционна, структурна, циклична). Естествено равнище на безработица и потенциален БВП. Закон на Оукън. Икономически растеж – преки и косвени фактори; екстензивен и интензивен растеж. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация и техните икономически последствия. Крива на Филипс.

6. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви на търговските банки. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричен съвет – определение, същност, функциониране. Причини за въвеждането на паричен съвет в България.

7. Фискална политика – регулиране на съвкупното търсене чрез държавния бюджет. Видове фискална политика – експанзивна и рестриктивна. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз.

8. Международна икономика. Теории за международната търговия - възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства (А. Смит, Д. Рикардо), теория за неравномерното разпределение на ресурсите (Е. Хекшер и Б. Олин), съвременни (алтернативни) теории. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; статични ефекти на митата. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство.

9. Либерализация на световната търговия. Глобален подход в либерализацията - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световна търговска организация (СТО) – основи цели и принципи на действие. Регионален подход в либерализацията и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване на Р. България към ЕС.

10. Валутен пазар – котировки и видове сделки. Номинален, реален и ефективен валутен курс. Видове валутно-курсови режими. Валутна система на Европейския съюз. Критерии в договора от Маастрихт за присъединяване към еврозоната.

11. Стопанска история. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа история (неоинституционална икономика). Фактори и стимули на икономическия растеж - групиране (Кузнец, Норт, Уйлямсон, Остром). Промяна в основните характеристика на на икономическия растеж след 1971 г.

12. Депресии, рецесии, кризи: дълговременна икономическа конюнктура. Дълги вълни (Вековна тенденция, цикъл на Кондратиев, Голям икономически цикъл, Строителен цикъл) и хипотези за тяхното обяснение. Великите депресии 1811-1850, 1871-1903, 1929-1939, 1971 - общи черти и особености. Промяна на генералната тенденция на цените. Модел Камински-Рейнхард. Поява на нови видове депресии и кризи. Класификация. Държавна икономическа политика за изход от депресиите. Новият курс, налагане на кейнсианската икономическа политика. Неоконсервативна икономическа политика на държавата след 1972 г. Смесени модели.

13. Финанси. Теоретични основи на финансите. Място на финансите в националния възпроизводствен процес. Функции на финансите. Обхват на финансите и финансовата система.

14. Източници на приходи и методи за акумулирането им в държавния бюджет – данъчни и неданъчни методи. Класификация на държавните разходи. Възникване и развитие на държавния бюджет. Принципи на изграждане и функциониране на държавния бюджет. Видове бюджети.

15. Маркетинг. Същност, необходимост и основни понятия в маркетинга. Съдържание на маркетинговия микс. Маркетингови концепции. Маркетингови функции.

16. Потребителско поведение – крайни потребители. Същност на потребителското поведение. Фактори, влияещи върху потребителското поведение. Видове потребителско поведение. Процес на вземане на решение за покупка.

17. Търговско право. Капиталови търговски дружества (ООД и АД) – понятие, учредяване, капитал и имущество, управление и представителство, прекратяване. Преобразуване на търговски дружества – видове преобразуване, процедура. Търговско предприятие – понятие, елементи, сделки с предприятия.

18. Стопанско управление. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории – поведенческа (бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика.

19. Управленски процес. Декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението. Управленско решение. Етапи във вземането на управленско решение. Информационно осигуряване на управленските решения.

20. Мотивацията в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Видове. Сравнителна характеристика. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение. Закон за ефекта на Торндайк.

Конспект за държавен изпит - ІІ част

1. Управление на маркетинга. Етапи при управлението на маркетинга: обща характеристика на схемата; маркетингов (SWOT) анализ; маркетингово планиране; маркетингов контрол.

2. Управление на цената. Особености на цената в маркетинга – функции, ценообразуващи фактори, модели на ценообразуване. Ценови стратегии – ценови цели, видове ценови стратегии. Ценови микс – особености (единни и диференцирани цени, ценови отстъпки, ценови трикове, коефициент на еластичност на търсенето).

3. Управление на комуникацията. Характеристика на процеса на комуникация. Комуникационни стратегии. Канали на комуникация. Комуникационен микс – особености.

4. Поведение на потребителя. Процес на вземане на решение за покупка от крайния потребител. Етапи в протичането на процеса. Особености на процеса при вземане на решение от крайния потребител. Идентифициране на проблема и търсене на информация от потребителя. Видове търсене и източници на информация. Избор на алтернатива за покупка. Критерии и правила за потребителски избор. Решение за покупка.Поведение след покупка.

5. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение. Основни групи психологически детерминанти, определящи поведението при покупка. Мотиви и мотивация на потребителя. Основни теории. Процес на обработка на информацията. Възприемане - същност, етапи и специфика. Процес на научаване - видове. Обобщаване и разграничаване на стимула. Отношение (нагласа) и убеждение. Структура и йерархия на отношението.

6. Въздействие на социалните фактори върху потребителското поведение. Референтни групи. Критерии за класификация и видове влияния на референтните групи. Роли и статус. Групови комуникации и лидерство на мнението. Семейно влияние. Видове семейства. Семейни роли. Модели за вземане на решение в семейството. Социализация на потребителя. Ролята на маркетинга.

7. Продуктова политика. Жизнен цикъл на продуктите - същност, елементи и значение. Управление на продуктите на различните етапи от жизнения им цикъл.

8. Комерсиализация на продуктите. Характеристика на процеса на разработване на нови продукти – място и значение на етапа на комерсиализация в него. Начини за извеждане на новия продукт на пазара. Маркетингови стратегии за проникване на пазара.

9. Обслужване на клиентите - същност и значение. Видове обслужване на клиентите. Роля на сервиза за производителите. Сервизна политика и организация на сервизното обслужване.

10. Стопанско логистика. Логистични канали – същност, видове, конфигурации, участници, взаимоотношения, системи за управление, потоци в логистичните канали.

11. Логистични комплекси – същност, роля и място в управлението на стоковите потоци. Характеристика на складовите бази, дистрибуционните центрове, логистичните центрове, терминалите и товарните селища. Логистични услуги, извършвани от логистичните комплекси.

12. Логистични разходи и обслужване на клиентите. Концепции за управление на логистичните разходи. Стандарти за обслужване на клиентите. Взаимозависимости между логистичните разходи и нивото на обслужване на клиентите.

13. Организационно поведение (ОП). Същност на ОП като научна област и академична дисциплина. Основни идеи, етапи и тенденции в развитието на ОП – изменения и перспективи на съвременните организации, измерения на новата парадигма и аспекти на ОП.

14. Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение. Подходи и модели за изследване на културните различия в ОП. Концептуални модели на управление и ОП – културна стимулация и управленски стилове. Управление на културните различия в организациите.

15. Личностен базис и ОП. Личност и индивидуални различия – определения, теории и подходи за изучаване на личностните особености в организацията; външни и вътрешни детерминанти; личностни комплекси и организационна ефективност.

16. Бизнес етика. Моралното развитие на индивида и прояви в бизнес поведението. Моралната отговорност в бизнеса. Особености на етичното поведение в организацията.

17. Икономика за мениджъри. Пазарни структури и ценообразуване. Пазарни структури и степен на конкурентност. Съвършена конкуренция. Конкуренция в условията на глобализация. Монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и стратегическо поведение. Сливания и поглъщания. Цели и методи на ценообразуване. Ценообразуване при производството на няколко продукта. Ценова дискриминация. Ценообразуване на равнището на средните разходи. Ценообразуване според прираста на разходите.

18. Основи на застраховането. Същност на риска, видове риск и застраховаемост на риска.

19. Видове застраховки по застрахователни браншове – имуществено и лично застраховане

20. Външнотърговска дейност. Външнотърговска сделка за покупко-продажба - същност, етапи на сделката, видове външнотърговски сделки. Външнотърговски договор - същност, клаузи по външнотърговския договор, групи международни търговски термини и приложението им при външнотърговския договор.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ

1. Маркетингови проучвания. Видове маркетингови проучвания от гледна точка на жизнения цикъл на продукта. Възможности, предназначение и ограничения.

2. Видове маркетингови проучвания според използваната методология. Качествени проучвания – същност и разновидности. Количествени проучвания- същност и разновидности.

3. Разработване на въпросник за събиране на данни. Измервателни скали. Видове въпроси за събиране на данни.

4. Международен маркетинг. Стратегии при международния маркетинг. Стратегии за навлизане на международния пазар. Предимства и недостатъци. Сегментиране на международните пазари. Глобален маркетинг. Адаптиран по страни маркетинг. Продуктова специализация и продуктова диверсификация. Стратегии цени-разходи за комуникации.

5. Организиране на фирмата при международния маркетинг - организационни структури. Критерии за разграничаване на организационните структури. Фирми със специализиран отдел по износа. Фирми със задгранични дъщерни фирми. Функционална структура. Дивизионни структури. Организационна структура с локален холдинг. Матрична структура. Международен конгломерат.

6. Ценова политика при международния маркетинг. Видове ценообразуване. Цени и цели на фирмата. Търсене и цени на международните пазари. Конкуренция и цени. Разходи и цени на международните пазари. Цени и жизнен цикъл на продукта. Алтернативи при избор на цените на международни пазари.

7. Управление на продажбите - същност и значение. Същност и еволюция на продаването. Видове продажбени дейности. Теории на продаването. Същност и значение на управлението на продажбите.

8. Осъществяване на продажбите. Подход към клиентите. Предлагане на продажбите. Презентация на стоките и услугите.

9. Продажбени техники. Техники при подготовка на продажбите. Техники при осъществяване на продажбите. Техники, прилагани при приключването на продажбите.

10. Дистрибуционна политика. Дистрибуция и дистрибуционна политика - същност и значение. Етапи в развитието на дистрибуцията.

11. Дистрибуционни каналии и посредници - същност, цели и функции. Видове дистрибуционни канали.

12. Физическа дистрибуция и бизнес логистика. Същност на физическата дистрибуция и бизнес логистиката. Операции, които се извършват при физическата дистрибуция.

13. Рекламна политика. Рекламен мениджмънт – планиране, организиране и осъществяване на рекламни кампании, контрол и обратна връзка.

14. Рекламната комуникация, елементи и специфика. Рекламата – определение и класификация.

15. Работа с рекламни агенции. Избор на комуникационни канали, медиаплан и бюджетиране.

16. Управление на персонала. Осигуряване на персонал - набиране, подбор, разпределение. Вътрешно и външно набиране. Източници и форми на набиране. Валидност на подбора, основни методи/техники на подбор. Разпределение, вътрешна мобилност на персонала. Осигуряването на персонал в контекста на пазара на труда.

17. Заплащане и стимулиране на труда. Системи на заплащане - база за формиране, основни техники за оценка на работата. Форми на заплащане, структури на заплатите. Допълнителни материални стимули и гъвкави/променливи системи на заплащане. Социални стимули. Връзки на заплащането и стимулирането с мотивацията за труд и производителността/ефективността на труда.

18. Обучение и развитие на персонала. Основни цели на обучението на персонала. Форми и методи за обучение. Основни принципи на учебния процес. Връзка на обучението и развитието с резултатите от труда. Инвестиции в човешки капитал.

19. Стратегически мениджмънт. Стратегически цели и задачи. Характеристика и класификация на целите. Управление чрез цели. Модели и методи за избор на стратегия. Стратегическо моделиране.

20. Стратегически промени. Фактори, налагащи промяна. Класификация на промените.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай