Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Екология и управление на околната среда“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 3)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Промяна на климата – глобални проблеми.

2. Състояние и проблеми на атмосферното замърсяване в България.

3. Основни замърсители на атмосферния въздух.

4. Въздействие на замърсителите на атмосферния въздух върху екосистемите.

5. Екологията като наука – основни екологични закони.

6. Биоценоза (екосистеми) – същност, структура и организация.

7. Абиотичните фактори светлина и вода – въздействие върху живите организми, екологични адаптации.

8. Биотични екологични фактори и въздействието им върху екосистемите.

9. Екологични оценки за въздействие върху околната среда – видове и процедури.

10. Закони за опазване и управление на околната среда.

11. Подзаконови нормативни актове за опазване и управление на околната среда.

12. Нормативни актове по опазване чистотата на въздуха.

13. Нормативни актове по управление на водите.

14. Нормативни актове по управление на отпадъците.

15. Нормативни актове по опазване на земеделски земи и почви.

16. Водни ресурси – характеристика, замърсяване и водоползване.

17. Управление на природни води.

18. Управление на отпадъчни води.

19. Технологии за пречистване на газове.

20. Технологии за пречистване на отпадъчни води.

21. Мониторинг на околната среда – същност, организация и видове.

22. Национална система за екологичен мониторинг – задачи, структура, подсистеми.

23. Системи за управление на околната среда – структура, въвеждане, реализация.

24. Управление на околната среда и устойчиво развитие на екосистемите.

25. Хипобиотични и хипербиотични процеси при животните в беогеоценозите.

27. Антропогенно въздействие, опазване и възстановяване на почвите.

28. Геоложки фактори и въздействие върху земната кора.

29. Класификация и характеристика на твърди отпадъци.

30. Технологии за обезвреждане на твърди отпадъци.

31. Биологично разнообразие на България – видово богатство, ендемизъм, изчезнали и редки видове.

32. Заплахи за биологичното разнообразие и мерки за опазването му.

33. Нейонизиращи електромагнитни лъчения и въздействие върху екосистемите.

34. Екологосъобразна механизация в аграрното производство.

35. Микробиология на почвата.

36. Микробиология на въздуха.

37. Микробиология на водата.

38. Дивеч и околна среда.

39. Въздействие на абиотичните фактори върху водните организми.

40. Адаптация на хидробионтите към абиотичните фактори на водната среда.

41. Екологични аспекти на производството на хидробионти в рециркулационни системи.

42. Мутагенеза и мутагенни фактори на околната среда.

43. Радиоактивно замърсяване на околната среда.

44. Въздействие и защита от йонизиращи лъчения.

45. Икономика на опазването на околната среда.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай