Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Екология и управление на околната среда“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 2)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Екологията на Хекел и съвременната екология. Екология и созология. Биохимия и екотоксикология. Екологията и нашето общо бъдеще.

2. Клетката – малката манифактура. Химичен състав, строеж и функции. Реализация на генетичната информация.

3. Дефиниране на защитена територия. Категории. Органи за управление. Граници на защитените територии. Зониране. Планове за управление на защитените територии. Охрана. Контрол. Възможности за алтернативен туризъм.

4. Природни ресурси. Класификации. Видове. Запаси. Собственост на природните ресурси. Понятие и видове права на природоползоване. Понятие и структура на механизмите за природоползване. Управления в сферата на природоползването.

5. Достъп до информация за околната среда и възможност за участие на обществеността в процеса на вземане на решения. Нормативна обосновка. Даване/отказ на достъп до екологична информация. Институции, задължени да предоставят екологична информация. Процедури за участие на обществеността в процеса вземане на решения по въпроси, свързани с околната среда.

6. Дефиниция за екологична катастрофа. Дефиниции за понятията „природна катастрофа“, „антропогенна катастрофа“, „техногенна катастрофа“. Класификации на природните катастрофи.

7. Горските екосистеми, като основен средообразуващ и климаторегулиращ фактор на планетата. Особености на горските екосистеми.

8. Екологичен мониторинг. Определение. Същност и значение. Етапи в развитието на екологичния мониторинг. Логическа последователност на действията по екологичен мониторинг. Структура на НАСЕМ. Видове подсистеми на НАСЕМ. ПДК и норми.

9. Почва. Определение. Първични и вторични минерали и почвообразуващи скали. Типове почвени профили. Състав и свойства на почвата-физични, химични, водни и топлинни свойства. Воден баланс на почвата. Типове воден режим. Видове почви в България.

10. Еволюция на Земята през докамбрий, палеозой, мезозой и неозой. Литосфера, климат, организмов свят, полезни изкопаеми.

11. Същност и дефиниция на проекти. Структурен подход за управление на проекти. Специфика на екологичните проекти. Управление на времето при екологични проекти. Управление на разходите при екологични проекти. Управление на риска при екологични проекти. Екологични програми и проекти в ЕС.

12. Хидрология на язовирите – същност, функция, типове, воден режим. Затлачване на язовирите и реформация на техните брегове. Влияние на язовирите върху речния отток и околната среда.

13. Глобални ветрове- пасат, мусон, циклон, антициклон. Локални ветрове – бриз, планинско-долинни ветрове, фьон, бора.

14. Цел и задачи на ОВОС. Обекти, подлежащи на ОВОС. Компетентни органи по ОВОС. Основни стъпки в процеса на ОВОС.

15. Слънце – основни данни. Спектър, строеж и еволюция. Слънчева активност – петна, протуберанси и избухвания. Влияние върху земната магнитосфера.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай