Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Екология и управление на околната среда“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Екологията на Хекел и съвременната екология.

2. Клетката – малката манифактура. Строеж, функция и взаимовръзка на клетъчните органели - ядро и вътреклетъчни мембранни органели: цитоплазмена мембрана. Апарат на Голджи. Ендоплазматичен ретикулум (гранулиран и гладък), митохондрии, рибозоми, пероксизоми, лизозоми, вакуоли, транспортни везикули, секреторни мехурчета, цитоскелет, микротубули, актинови филаменти.

3. Дефиниране на защитена територия. Категории. Органи за управление. Граници на защитените територии. Зониране. Планове за управление на защитените територии. Охрана. Контрол. Възможности за алтернативен туризъм.

4. Природни ресурси. Класификации. Видове. Запаси. Собственост на природните ресурси. Понятие и видове права на природоползоване. Понятие и структура на механизмите за природоползване. Управления в сферата на природоползването.

5. Достъп до информация за околната среда и възможност за участие на обществеността в процеса на вземане на решения. Нормативна обосновка. Даване/отказ на достъп до екологична информация. Институции, задължени да предоставят екологична информация. Процедури за участие на обществеността в процеса вземане на решения по въпроси, свързани с околната среда.

6. Глобални прояви на екологичната криза.

7. Химична нееднородност на биосферата, биогеохимични провинции и заболявания по хората, свързани с тях.

8. Премет, цел и задачи на инженерната екология. Природно-промишлени системи. Методи на инженерно-екологичните изследвания. Инженерно-екологични мероприятия. Избор и планиране. Инженерно-екологична експертиза на проектни решения. Направления за развитие на инженерно-екологичните изследвания.

9. Дефиниция за екологична катастрофа. Дефиниции за понятията „природна катастрофа“, „антропогенна катастрофа“, „техногенна катастрофа“. Класификации на природните катастрофи.

10. Горските екосистеми, като основен средообразуващ и климаторегулиращ фактор на планетата. Особености на горските екосистеми.

11. Екологичен мониторинг. Определение. Същност и значение. Етапи в развитието на екологичния мониторинг. Логическа последователност на действията по екологичен мониторинг. Структура на НАСЕМ. Видове подсистеми на НАСЕМ. ПДК и норми.

12. Почва. Определение. Първични и вторични минерали и почвообразуващи скали. Типове почвени профили. Състав и свойства на почвата-физични, химични, водни и топлинни свойства. Воден баланс на почвата. Типове воден режим. Видове почви в България.

13. Речни системи – основни елементи, речен отток (режим на оттока, основни фактори за режима на оттока, влияние на човешката дейност върху речния отток), температура на речните води (денонощно и годишно изменение на температурата).

14. Аерокосмически методи и средства за изследвания в екологията и околната среда. Основни насоки на аерокосмическите изследвания. Контактни изследвания. Дистанционни аерокосмически изследвания. Физични основи. Методи и средства на дистанционните изследвания. Аерокосмически летателни апарати за дистанционни изследвания. Околоземна орбита. Оптимални орбитални характеристики на космически летателни апарати за дистанционни изследвания.

15. Икономически методи за управление опазването на околната среда – същности видове. Цени, ценообразуване и разходи за опазване на околната среда.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай