Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Гражданска и корпоративна сигурност“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

Тема 1. Концептуални основи на сигурността.
1.1. Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Възгледите за сигурността в Древен Египет, Древна Гърция, Древен Рим и Европейското средновековие. Съвременно съдържание , еволюция и определения на понятието национална сигурност.
1.2. Съвременни възгледи и школи и за изследване на сигурността . Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.
1.3. Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините,концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Основно съдържание на Стратегията на сигурност на Република България от 2010 г. Други стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.

Тема 2. Политически и социални аспекти на сигурността.
2.1. Структура на обществото. Особености на икономическата, социалната, политическата и духовната области.
2.2. Културна и социална системи по Макс Вебер. Връзки и влияния между тях.
2.3. Природа на политическите отношения. Политика и политики на сигурност в държавата.
2.4. Общото и различното между социалната и политическата система, между социалната и политическата сигурност.

Тема 3. Институционални и правни аспекти на сигурността.
3.1. Институциализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността на Република България – класификация и основно съдържание.
3.2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България. Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.
3.3. Правни и институционални основи на функциониране на военната сигурност.
3.4. Правни и институционални основи на функциониране на специалните служби на Р. България
3.5. Правни и институционални основи на функциониране на правоохранителните органи.
3.6. Правни и институционални основи на дейностите по управление при кризи, бедствия и аварии.

Тема 4. Граждански контрол върху политиката за сигурност.
4.1. Същност на демократичния контрол над системата за национална сигурност.
4.2. Националната сигурност под парламентарен контрол: условия и механизми за ефективност.
4.3. Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол. Управление и контрол на службите за сигурност.

Тема 5. Вътрешна сигурност и обществен ред.
5.1. Български структури за сигурност и обществен ред. Организация, цел и задачи.
5.2. Същност и съдържание на оперативно-издирвателната дейност.
5.3. Използване на СРС за обезпечаване на сигурност и обществен ред.
5.4. Вътрешната сигурност и обществен ред основен елемент на Националната сигурност

Тема 6. Отбранителна сигурност.
6.1. Място и роля на отбранителната сигурност в системата за национална сигурност.
6.2. Същност, цел и съдържание на отбраната на страната.
6.3. Роля мисия и задачи на въоръжените сили в Република България

Тема 7. Разузнаване.
7.1. Особености на разузнаването. Основни задачи на разузнаването.
7.2. Разузнавателни дейности по добиване на разузнавателна информация.
7.3. Разузнавателни дейности по оказване на непосредствено въздействие.
7.4. Спомагателни разузнавателни дейности и връзката в разузнаването.

Тема 8. Контраразузнаване.
8.1. Българско контраразузнаване. Структура, функции, цели, задачи
8.2. Сили на контраразузнаването. Подбор, назначаване, кариерно развитие. Използване
8.3. Секретни сътрудници на контраразузнаването
8.4. Специални разузнавателни средства в контраразузнаването

Тема 9. Защита на информацията.
9.1. Информационно общество (ИО) и информационни технологии. Същност на информационното общество. Европейски инициативи за информационно общество. Български приоритети в информационното общество. Съвременни приложение на информационното общество.
9.2. Същност, основни компоненти и базов механизъм на функциониране на информационните системи.
9.3. Работа с електронни документи в системите за сигурност и отбрана.

Тема 10. Защита на населението и инфраструктурата.
10.1. Риск и рискови събития. Определение и класификация.Опасност от техногенни, природни и екологични рискове в световен и национален мащаб.
10.2. Управление на кризи и конфликти. Основни понятия. Планиране на управлението при кризи. Процедури при управление на кризи.
10.3. Национална система за защита на населението при кризисни ситуации.

Тема 11. Геополитика политикаи сигурност.
11.1. Поява и развитие на геополитическите знания и на геополитиката. Класически автори в геополитиката.
11.2. Съвременна геополитика. Възгледите на Хенри Кисинджър, Збигнев Бжежински, Жак Атали и Ив Лакост.
11.3. Рисковото общество според Улрих Бек и особеностите на риска в глобалния свят.
11.4. Вредните въздействия върху сигурността в глобалния свят.

Тема 12. Европейски контекст на националната политика за сигурност.
12.1. Исторически и геополитически особености на Европа като геополитически регион. Модели на сигурност на европейския континент в миналото и сега. Основни организации и институции на сигурността в Европа след края на «студената война».
12.2. Правни, политически и институционални основи на функциониране на НАТО. Основни данни за организацията. Основни органи и взаимоотношенията между тях. Принципи на функциониране и вземане на решения. Структура, състав и ръководство на обединените въоръжени сили на НАТО. Основно съдържание на новата Стратегическа концепция на съюза от 2011.
12.3. Роля и принос на НАТО в разрешаване на международните конфликти след края на „студената война“. НАТО и разрешаване на конфликтите в Босна и Косово. НАТО и конфликтът в Афганистан.
12.4. Политически и военно-политически аспекти на функциониране на ЕС. Създаване и основни етапи в развитието на ЕС. Основни договори и проекти за реформи. Реформите в органите и функционирането на ЕС според Лисабонския договор.Основни органи, взаимоотношенията между тях и процесът на вземане на решения според Лисабонския договор.
12.5. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността /ОПОВОС/- същност, основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране. Обща европейска политика на сигурност и отбрана /ОЕПСО/ -същност. Обща европейска отбрана - същност.
12.6. Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи- същност,основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране.
12.7. Нови политики на ЕС в областта на сигурността. Политика на енергийна сигурност. Европейска политика в областта на екологията и предотвратяване на климатични промени. Европейска политика на съседство.

Тема 13. Основи на корпоративната сигурност.
13.1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност.
13.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност. Задачи на системата за корпоративна сигурност.
13.3. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.
13.4. Информационно пространство на корпорацията.Структура на информацията за конкурента, партньора и клиента.
13.5. Политическа и икономическа среда на нелоялната конкуренция - обща характеристика. Корупция и организирана престъпност - спътници на нелоялната конкуренция.
13.6. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

Тема 14. Частна охранителна дейност (Организация и тактика на частната охранителна дейност).
14.1. Същност и характерни особености на охранителната дейност.
14.2. Организация и тактика на охраната при транспорт на парични средства, ценности и физически лица.
14.3. Тактически действия при извършване на проверка за установяване на самоличността на лица, проверка на лични вещи, на моторни превозни средства, при проверка в сгради и помещения, в търговски обекти и питейни заведения.
14.4. Тактика при задържане на лица и при използване на физическа сила, помощни средства и оръжие.

Тема 15. Политики на сигурност.
15.1. Формиране на политиките на сигурност. НС,МС,КСНС,МВР, ДАНС. Стратегия за НС
15.2. МВР - Политики на сигурност
15.3. ДАНС - Политики на сигурност
15.4. Отбрана и въоръжени сили – Политики на сигурност.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай