Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 4)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж и кризи – видове и фактори.

2. Пазарни структури и конкуренция в условията на глобализация. Характеристики на пазарите и детерминанти на потребителското търсене. Фактори, крива и еластичност на търсенето. Маркетингов подход за оценка на търсенето. Предлагане – фактори, еластичност и пазарно равновесие. Сегментиране на пазара и позициониране на продукта. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Видове конкуренция и ефективност. Проектна задача: Приложение на инструментите за парична и фискална политика. Оценка и управление на риска.

3. Развитие на мениджмънта като научна дисциплина, теория и практика за ефективно управление на организациите – основни понятия за субект и обект на управление, бизнес и инстиуционално управление, стратегическо, тактическо и оперативно управление. Еволюция на управленското мислене (принос на различните школи, направления и концепции). Влияние на количествените, процесните, системните и ситуационните подходи. Нива на управление и функции на управление. Предметни функции (функционални направления) на управление - маркетинг, производство, финанси и персонал. Проектна задача: Вземането на решения – важен интегрален фокус при управлението на организациите.

4. Стратегически мениджмънт - цели и задачи. Характеристика и класификация на целите. Управление чрез цели. Същност на стратегическото моделиране. Избор на стратегия – методи и техники. Стратегическо планиране – еволюция, същност и техники. Институционално изпълнение на стратегията. Проектна задача: Разработване на план за изпълнение на стратегията – съдържателни и технологични особености.

5. Типове организации – класификации по различни критерии. Нови типове организация. Същност и основни функции на организационните структури. Базови организационни модели и хибридни форми. Видове управленски структури. Силните и слаби страни на различните видове структури. Анализ и оценка (диагностика) на управленските структури. Проектна задача: Нови организационни форми.

6. Същност на организационното поведение (ОП) като научна област и академична дисциплина. Основни идеи, етапи и тенденции в развитието на ОП – изменения и перспективи на съвременните организации, измерения на новата парадигма и аспекти на ОП. Подходи и модели за изследване на културните различия в ОП. Концептуални модели на управление и ОП – културна стимулация и управленски стилове. Проектна задача: Управление на културните различия в организациите.

7. Мотивацията – основни модели и теории. Какво означава да мотивираме в организацията? Специфика на мотивацията в индивидуалното и груповото поведение. Взаимовръзка с теориите и подходите за изучаване на личностните особености в организацията; външни и вътрешни детерминанти; личностни комплекси и организационна ефективност. Външни рамки на системата за стимулиране. Проектна задача: Интерпретация за базисни правила на мотивацията.

8. Управление на проекти – основни положения. Същност на проектите. Потребност от проекти. Дефиниция на проект. Сравнение на проекти и операции. Структурен подход за управление на проекти - предназначение, контекст и принципи за управление. Цели на проекта, управленски процеси за постигане на целите, нива на проекта. Жизнен цикъл на проекта. Проектна задача: Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия.

9. Управление на човешките ресурси – система от елементи, етапи и зависимости. Модел „7S” на Ф. Маккинзи - методологическа основа на системата за стратегическо управление на персонала. Регламенти и стандарти - организационни структури и управленска документация. Проучване на потребностите и планиране на персонала. Подбор, разпределение и организация на труда. Управление на индивидуалното изпълнение и кариерата – оценяване, обратна връзка, атестиране, обучение, менторство и коучинг. Проектна задача: Приложение на компетентностния подход при управление на човешкия капитал.

10. Управление на промените и организационно развитие - типове ситуации за организационна промяна и отговорности на мениджърите. Модели и стратегии за справяне със съпротивата срещу промяна. Система за управление на „хаотиката“ и турболентността на съвременните организации в бизнеса – осем стъпки за успешна промяна. Етични измерения и корпоративна социална отговорност. Проектна задача: Как да изградим жизнена стратегия на организацията?

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай